Με 26.520 ευρώ ενισχύει η Μητρόπολη Ν. Σμύρνης τους πλημμυροπαθείς της Δ. Αττικής

Ἡ φο­βε­ρή πλημ­μύ­ρα πού ἔ­πλη­ξε τίς πε­ρι­ο­χές τῆς Μάν­δρας καί Νέ­ας Πε­ρά­μου μέ τίς τρα­γι­κές συ­νέ­πει­ές της σέ ἀν­θρώ­πι­νες ζω­ές καί ὑ­λι­κές κα­τα­στρο­φές συγ­κλό­νι­σε ὅ­λους μας.
Ὁ Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­της Νέας Σμύρνης κ. Συ­με­ών ἐ­ξέ­φρα­σε μέ ἐ­πι­στο­λή του πρός τόν Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­τη Με­γά­ρων καί Σα­λα­μί­νος κ. Κων­σταν­τῖ­νο τή συμ­πά­θειά του καί ἀ­πο­φά­σι­σε...
κα­τά τή λει­τουρ­γί­α τῆς πε­ρα­σμέ­νης Κυ­ρια­κῆς νά βγεῖ δί­σκος σέ ὅ­λες τίς ἐ­νο­ρί­ες τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας γιά τήν ἐ­νί­σχυ­ση τῶν πλημ­μυ­ρο­πα­θῶν ἀ­δελ­φῶν μας.
Ἀ­πό τή δι­σκο­φο­ρί­α συγ­κεν­τρώ­θη­κε τό πό­σο τῶν 21.520 εὐ­ρώ. Ἐ­πί­σης ἀ­πο­φα­σί­στη­κε νά δι­α­τε­θοῦν γιά τόν ἴ­διο σκο­πό 5.000 εὐ­ρώ καί ἀ­πό τό Γε­νι­κό Φι­λό­πτω­χο Τα­μεῖ­ο τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως.
Τό συ­νο­λι­κό πο­σό τῶν 26.520 εὐ­ρώ πα­ρα­δό­θη­κε στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Με­γά­ρων καί Σα­λα­μί­νος προ­κει­μέ­νου νά δι­α­τε­θεῖ γιά τήν κά­λυ­ψη ἐ­πει­γου­σῶν ἀ­ναγ­κῶν τῶν χρι­στια­νῶν πού ἐ­πλή­γη­σαν ἀ­πό τήν πλημ­μύ­ρα.
Φωτογραφία Αρχείου: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology