Άγιος Παΐσιος: Ο πνευματικός στην οικογένεια

– Γέροντα, ποιά βιβλία μπορούν νά βοηθήσουν τούς συζύγους;
– Εκείνο πού βοηθάει τό ανδρόγυνο είναι νά μή δικαιολογή ό καθένας τόν εαυτό του. Άν δικαιολογούν τόν εαυτό τους, όσα πνευματικά βιβλία κι άν διαβάσουν, δεν ωφελούνται. Αν έχουν καλή διάθεση, έχουν πνευματικό και του κάνουν υπακοή, δέν θά έχουν προβλήματα. Χωρίς πνευματικό διαιτητή δέν γίνεται.Τό καλύτερο είναι νά έχουν τά ανδρόγυνα τόν ίδιο πνευματικό. Όχι άλλον πνευματικό ό άνδρας καί άλλον ή γυναίκα. Δύο ξύλα, άν τά πελεκήσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ό καθένας, δέν θά μπορέσουν ποτέ νά εφαρμόσουν. Ένώ, όταν έχουν τόν ίδιο πνευματικό, ό πνευματικός  πελεκάει  τά  εξογκώματα  – τά  ελαττώματα  – του  ενός,   πελεκάει  καί  τά εξογκώματα  του..
  άλλου,   καί  έτσι  εξομαλύνονται  οί  δυσκολίες.  'Αλλά  σήμερα,   ακόμη  καί ανδρόγυνα πού ζουν πνευματικά, έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια έχουν καί οί δυό τόν  ίδιο  πνευματικό,   γι'  αυτό  καί  δέν  βοηθιούνται.  Έχω  ύπ'  όψιν  μου  ανδρόγυνα  πού ταίριαζαν, άλλά δέν είχαν τόν ίδιο πνευματικό, γιά νά τούς βοηθήση, καί χώρισαν. Καί άλλα πού, ένώ δέν ταίριαζαν, επειδή είχαν τόν ίδιο πνευματικό, έζησαν αρμονικά. Βέβαια, όταν έχη όλη ή οικογένεια τόν ίδιο πνευματικό, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Ό πνευματικός θά τούς άκούση όλους καί θά χειρισθή ανάλογα ένα θέμα. Άλλοτε θά ζορίση τόν  πατέρα  ή  τήν  μητέρα,   άλλοτε  θά  καλέση  τά  παιδιά,   άν  δέν  μπορή  νά  βγάλη συμπέρασμα  άπό  αυτά  πού  του  λένε  οί  γονείς.  Ή,   άν  τό  ανδρόγυνο  έχη  προβλήματα  καί φταίη λ.χ. ή γυναίκα, μπορεί νά καλέση τόν άνδρα, γιά νά τόν συμβουλέψη πώς πρέπει νά φερθή, ή νά ζητήση άπό κάποιον συγγενή τους ή γνωστό τους νά βοηθήση διακριτικά.

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology