Ἐν τοῖς λογισμοῖς μας βελτιούμεθα ἢ ἀχρειούμεθα


Γέροντος Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνα
«Ἐν τοῖς λογισμοῖς μας βελτιούμεθα ἢ ἀχρειούμεθα». Δηλαδὴ ἕνας λογισμός, ὁ ὁποῖος ἀπρόσεκτα θὰ μᾶς προσβάλη, θὰ μᾶς δηλητηριάση, θὰ μᾶς ἠδονίση, μπορεῖ νὰ μᾶς καταστήση ἀξίους γιὰ τὴν κόλαση. Ἕνας λογισμὸς θεϊκός, ἕνας λογισμὸς αὐταπαρνήσεως, ἕνας λογισμὸς ἀνδρείας, ἕνας λογισμὸς προσευχῆς καὶ θεωρίας, μᾶς ἀξιώνει νὰ πλησιάσουμε τὸν Θεῖο Θρόνο καὶ νὰ γευθοῦμε πράγματα οὐράνια. Ἀπὸ τοὺς λογισμοὺς ἢ θὰ γίνουμε ἀκάθαρτοι ἢ θὰ γίνουμε καλύτεροι. Ἡ ἀρχὴ τῶν ἁμαρτημάτων ξεκινᾶ ἀπὸ τοὺς λογισμούς. Οἱ...
λογισμοὶ πηγάζουν ἀπὸ τὶς πέντε αἰσθήσεις, τόσον τὶς πνευματικὲς ὅσον καὶ τὶς σωματικές. Ὅταν ἀφήσουμε τὴν αἴσθησι τῶν ὀφθαλμῶν ἀνεξέλεγκτη καὶ βλέπη ὀ,τιδήποτε ἀπρόσεκτα, αὐτὴ ἡ ἀπροσεξία θὰ γεννήση μία σωρεία ἀπὸ εἰκόνες βρώμικες καὶ ἁμαρτωλές. Αὐτὲς οἱ εἰκόνες ἀφοῦ εἰσαχθοῦν στὸ φανταστικό, μετὰ στάζουν δηλητήριο ἁμαρτωλῆς ἡδονῆς μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὴ ἡ ἡδονὴ εἶναι τὸ δηλητήριο, μὲ τὸ ὁποῖον δηλητηριάζεται ἡ καρδιὰ καὶ γίνεται τότε ἀκάθαρτη καὶ ἔνοχη μπρὸς στὸν ἀκοίμητον ὀφθαλμὸν τοῦ Θεοῦ.


https://myorthodoxsite.blogspot.gr

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology