Ἕνα κάθε μήνα.. Ενορία Αγίου Νικολάου (μητροπόλεως Σισανίου & Σιατίστης)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ  2 0 1 8


Ἕ ν α   κ ά θ ε   μ ή ν α...
          Ἔχουν περάσει τέσσαρες χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ἀβραὰμ συνομίλησε μὲ τὸ Θεό, γιὰ τὴν ἀπόφαση ποὺ εἶχε πάρει νὰ καταστρέψει τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορα....
Τὸν ρώτησε γιὰ τελευταία φορά: «Ἄν, Κύριε, εὑρεθοῦν δέκα ἄνθρωποι δίκαιοι στὶς πόλεις αὐτές, ἀνάμεσα στοὺς ἀσεβεῖς, θὰ τὶς καταστρέψεις;» καὶ ὁ Κύριος ἀπάντησε: «Ἕνεκα ἐκείνων τῶν δέκα δικαίων οἱ πόλεις αὐτές δὲν θὰ καταστραφοῦν».
         Ἡ παραδειγματική, ὅμως, καταστροφὴ τῶν πόλεων ἐκείνων ἔδειξε ὅτι ἀνάμεσα στοὺς χιλιάδες διεστραμμένους κατοίκους δὲν ὑπῆρχαν οὔτε δέκα δίκαιοι. Ἦταν μόνο τρεῖς, ὁ Λὼτ καὶ οἱ δυὸ θυγατέρες του, οἱ ὁποῖοι καὶ γλίτωσαν.

  Ἂν ὑπῆρχαν δέκα ἢ καὶ περισσότεροι εὐσεβεῖς ἄνθρωποι σ’ ἐκεῖνες τίς πόλεις, δέν θά καταστρέφονταν. Θὰ ὑπῆρχαν μέχρι σήμερα. Στὴ θέση αὐτῶν τῶν πόλεων τώρα ὑπάρχει ἡ Νεκρὰ θάλασσα, γιὰ νὰ θυμίζει ἐκείνη τή φοβερή καταστροφή.

  Ἡ ἀπουσία εὐσεβῶν ἀνθρώπων, συνεπάγεται καὶ ἀπουσία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ εὐσέβειά μας, καί ἡ ἀγάπη μας πρὸς τὸ Θεὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους μαζί μέ τήν πίστη μας, φέρουν τὸν Θεὸ κοντά μας. Ἡ Ἁγία Γραφὴ λέει, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι «ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος». Δηλαδή, ὁ κάθε πιστὸς εἶναι τόπος ἀναπαύσεως τοῦ Θεοῦ, τόπος ὅπου ἐκχέει τὴ χάρη του ὁ Θεός. Ἐπίσης ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός λέει: «Ὅπου εἰσί δυὸ ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν». Δηλαδή, ὅπου εἶναι ὁ Χριστός, ἐκεῖ καὶ κάθε εὐλογία.
          Ἡ ζωή μας, ὅσο περνοῦν τὰ χρόνια, γίνεται ὅλο καὶ πιὸ ἀφόρητη. Στὴν  οἰκογένεια ὑπάρχουν διαφωνίες, γκρίνιες, ἀνυπακοές, ἀναστάτωση. Στὴν κοινωνία ὑπάρχουν ἀδικίες, ψευτιές, κλεψιές, ληστεῖες, προκλήσεις, σαρκικὲς ἁμαρτίες καὶ διαστροφές, ναρκωτικά, ἀλκοολισμός, ἀναστάτωση. Στὴν παγκόσμια κοινότητα ὑπάρχουν ἀναταραχές, πεῖνες, οἰκολογικὲς καταστροφές, καταπατήσεις, ἀπειλὲς πολέμων, πόλεμοι, ἀπουσία τῆς εἰρήνης. Ἡ κατάσταση προφανῶς εἶναι ἄσχημη.
          Θὰ μποροῦσε, ὅμως, ὁ κόσμος νὰ εἶναι καλύτερος. Ἡ κοινωνία πιὸ ἀνθρώπινη. Ἡ οἰκογένεια εἰρηνική. Πότε; Ὅταν ὁ καθένας μας θὰ προσπαθοῦσε νὰ γίνει πιὸ εὐσεβής, πιὸ ἅγιος. Ὅταν ὁ καθένας θὰ γινόταν χῶρος ὅπου θὰ ἔνιωθε ἄνετα ὁ Θεός.
          Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγαθός, εἶναι φιλάνθρωπος. Ἀγαπάει τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ φύση καὶ τὸ σύμπαν ὁλόκληρο. Εἶναι δικά του δημιουργήματα. Καὶ ὅπου βρίσκει τόπο ἀναπαύσεως, ἀπὸ ἐκεῖ προσφέρει ὅλες τὶς εὐλογίες του. Προσφέρει τὰ δῶρα του. Προσφέρει χαρά, ἀγάπη, καλοσύνη, πραότητα, ἐγκράτεια, ἐλευθερία, ταπείνωση, εἰρήνη. Διώχνει τὸ μίσος, τὸν φθόνο, τὴν πλεονεξία, τὴν ἀνηθικότητα, τὶς ἐξαρτήσεις, τὴν κακία. Ὅπου εἶναι ὁ Θεός, ἐκεῖ εἶναι κάθε εὐλογία!
          Λέμε ὅτι ἀγαπᾶμε τοὺς συνανθρώπους μας, τὴ φύση, τὰ ζῶα, τὰ φυτά, τὴ γῆ μας, τὸ σύμπαν ὁλόκληρο. Ἂν πραγματικὰ ὑπάρχει ἀγάπη, αὐτὸ ποὺ μένει νὰ κάνουμε, εἶναι νὰ καταστήσουμε τὸν ἑαυτό μας τόπο τῆς χάριτος καὶ τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ. Νὰ γίνουμε θρόνος τοῦ Θεοῦ! Ἀπ’ ὅπου θά διαχέεται ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ!
          Μ’ αὐτό τόν τρόπο θὰ εὐεργετήσουμε τὸν ἑαυτό μας. Ἔτσι θά βοηθήσουμε τὴν οἰκογένειά μας. Θὰ γίνουμε ἀκόμη καὶ οἱ σωτῆρες τῆς πόλης μας. Μποροῦμε νά σώσουμε καὶ τήν Ἑλλάδα μας, καὶ τήν οἰκουμένη ὁλόκληρη!
        
Δὲν ὑπάρχει καιρὸς νὰ τὸν χάσουμε! Τὰ γεγονότα τρέχουν! Εἴμαστε ὅλοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴ συνέχεια τῆς ἱστορίας. Κριτὲς ἔχουμε ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἔζησαν, αὐτοὺς ποὺ ζοῦν καὶ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἔρθουν!!!
Μέ πολλή ἀγάπη και αγωνία
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology