Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο (με απόδοση) της Κυριακής 29 Απριλίου 2018 (Κυριακή του Παραλύτου)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα (Πραξ. θ´ 32-42) Εν ταίς ημέραις εκείναις, εγένετο Πέτρον διερχόμενον διά πάντων κατελθείν και πρός τους αγίους τους κατοικούντας Λύδδαν. Εύρε δε εκεί άνθρωπόν τινα Αινέαν ονόματι, εξ ετών οκτώ κατακείμενον επί κραβάττω, ός ήν παραλελυμένος. Και είπεν αυτώ ο Πέτρος· Αινέα, ιάταί σε ᾿Ιησούς ο Χριστός· ανάστηθι και στρώσον σεαυτώ. Και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες Λύδδαν και τον Σάρωνα, οίτινες επέστρεψαν επί τον Κύριον. ᾿Εν ᾿Ιόππη δε τις ήν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ή διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αύτη ήν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ών εποίει. ᾿Εγένετο δε εν ταίς ημέραις εκείναις ασθενήσασαν αυτήν αποθανείν· λούσαντες δε αυτήν έθηκαν εν υπερώω. ᾿Εγγύς δε ούσης Λύδδης τη ᾿Ιόππη οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίν εν αυτή, απέστειλαν δύο άνδρας πρός αυτόν παρακαλούντες μη οκνήσαι διελθείν έως αυτών. ᾿Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτοίς· όν παραγενόμενον ανήγαγον εις το υπερώον, και παρέστησαν αυτώ πάσαι αι χήραι κλαίουσαι και επιδεικνύμεναι χιτώνας και ιμάτια όσα εποίει μετ᾿ αυτών ούσα η Δορκάς. ᾿Εκβαλών δε έξω πάντας ο Πέτρος θείς τα γόνατα προσηύξατο, και επιστρέψας πρός το σώμα είπε· Ταβιθά, ανάστηθι. ῾Η δε ήνοιξε τους οφθαλμούς αυτής, και ιδούσα τον Πέτρον ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτήν, φωνήσας δε τους αγίους και τάς χήρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε εγένετο καθ᾿ όλης της ᾿Ιόππης, και πολλοί επίστευσαν επί τον Κύριον.

Απόδοση:
Εκείνες τις ημέρες, περνώντας ο Πέτρος απ’ όλες τις εκκλησίες, κατέβηκε και στους χριστιανούς που κατοικούσαν στη Λύδδα. ᾿Εκεί βρήκε κάποιον άνθρωπο που λεγόταν Αινέας. Αυτός ήταν οχτώ χρόνια κατάκοιτος, επειδή ήταν παράλυτος. ῾Ο Πέτρος του είπε· «Αινέα, σε γιατρεύει ο ᾿Ιησούς Χριστός. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου». Κι αυτός αμέσως σηκώθηκε. ῞Ολοι όσοι κατοικούσαν στη Λύδδα και στον Σάρωνα τον είδαν και δέχτηκαν τον ᾿Ιησού για Κύριό τους. Στην ᾿Ιόππη ήταν μιά μαθήτρια που την έλεγαν Ταβιθά -στά ελληνικά σημαίνει «Δορκάδα». Αυτή είχε κάνει πολλές αγαθοεργίες και ελεημοσύνες. ᾿Εκείνες τις μέρες συνέβη να αρρωστήσει και να πεθάνει. Την έλουσαν, λοιπόν, και την έβαλαν στο ανώγειο. ῾Η Λύδδα ήταν κοντά στην ᾿Ιόππη, καί, όταν οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος ήταν εκεί, του έστειλαν δύο άνδρες και τον παρακαλούσαν να πάει σ’ αυτούς όσο γίνεται πιό γρήγορα. Αυτός ξεκίνησε και πήγε μαζί τους. Μόλις έφτασε, τον ανέβασαν στο ανώγειο. ᾿Αμέσως τον περικύκλωσαν όλες οι χήρες κλαίγοντας και δείχνοντάς του τα ρούχα που είχε φτιάξει γι’ αυτούς η Δορκάδα όσο ζούσε. ῾Ο Πέτρος τότε τους έβγαλε όλους έξω, γονάτισε και προσευχήθηκε. Κατόπιν γύρισε στη νεκρή και της είπε· «Ταβιθά, σήκω πάνω». Αυτή άνοιξε τα μάτια της, κι όταν είδε τον Πέτρο ανασηκώθηκε. ῾Ο Πέτρος της έδωσε το χέρι του και τη σήκωσε. ῞Υστερα φώναξε τους πιστούς και τις χήρες και τους την παρουσίασε ζωντανή. Αυτό έγινε γνωστό σ’ όλη την ᾿Ιόππη, και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο.


Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
(᾿Ιω. ε´ 1-15)

Τώ καιρώ εκείνω, ανέβη ᾿Ιησούς εις ῾Ιεροσόλυμα. ῎Εστι δε εν τοίς ῾Ιεροσολύμοις επί τη προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγομένη ῾Εβραϊστί Βηθεσδά, πέντε στοάς έχουσα. ᾿Εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χωλών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. ῎Αγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινεν εν τη κολυμβήθρα, και εταράσσετο το ύδωρ· ο ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο ώ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ῏Ην δε τις άνθρωπος εκεί τριάκοντα και οκτώ έτη έχων εν τη ασθενεία αυτού. Τούτον ιδών ο ᾿Ιησούς κατακείμενον, και γνούς ότι πολύν ήδη χρόνον έχει, λέγει αυτώ· Θέλεις υγιής γενέσθαι; ᾿Απεκρίθη αυτώ ο ασθενών· Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ίνα όταν ταραχθή το ύδωρ, βάλη με εις την κολυμβήθραν· εν ώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρό εμού καταβαίνει. Λέγει αυτώ ο ᾿Ιησούς· ῎Εγειρε, άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος, και ήρε τον κράβαττον αυτού και περιεπάτει. ῏Ην δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. ῎Ελεγον ούν οι ᾿Ιουδαίοι τώ τεθεραπευμένω· Σάββατόν εστιν· ουκ έξεστί σοι άραι τον κράβαττον. ᾿Απεκρίθη αυτοίς· ῾Ο ποιήσας με υγιή, εκείνός μοι είπεν· άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει. ᾿Ηρώτησαν ούν αυτόν· Τις εστιν ο άνθρωπος ο ειπών σοι, άρον τον κράβαττόν σου και περιπάτει; ῾Ο δε ιαθείς ουκ ήδει τις εστιν· ο γάρ ᾿Ιησούς εξένευσεν όχλου όντος εν τώ τόπω. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο ᾿Ιησούς εν τώ ιερώ και είπεν αυτώ· ῎Ιδε υγιής γέγονας· μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη χείρόν σοί τι γένηται. ᾿Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε τοίς ᾿Ιουδαίοις ότι ᾿Ιησούς εστιν ο ποιήσας αυτόν υγιή.

Απόδοση:
Εκείνο τον καιρό, ανέβηκε ο ᾿Ιησούς στα ῾Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη, στα ῾Ιεροσόλυμα, υπάρχει μιά δεξαμενή με πέντε στοές, που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σ’ αυτές τις στοές κείτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό· γιατί, από καιρό σε καιρό, ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή κι ανατάραζε τα νερά· όποιος, λοιπόν, έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. ᾿Εκεί ήταν κι ένας άνθρωπος, άρρωστος τριάντα οκτώ ολόκληρα χρόνια. ῞Οταν τον είδε ο ᾿Ιησούς κατάκοιτο, τον ρώτησε· «Θέλεις να γίνεις καλά;» ῎Ηξερε πως ήταν έτσι για πολύν καιρό. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δέν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά· έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πρίν από μένα». ῾Ο ᾿Ιησούς του λέει· «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Κι αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. ῾Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. ῎Ελεγαν, λοιπόν, οι ᾿Ιουδαίοι άρχοντες στον θεραπευμένο· «Είναι Σάββατο, και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε· «᾿Εκείνος που μ’ έκανε καλά, εκείνος μου είπε “πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα”». Τον ρώτησαν· «Ποιός είναι ο άνθρωπος που σου είπε “πάρε το και περπάτα;”» ῾Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πεί ποιός ήταν, επειδή ο ᾿Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. ᾿Αργότερα ο ᾿Ιησούς τον βρήκε στον ναό και του είπε· «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά· από δώ και πέρα μην αμαρτάνεις, για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». ῾Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως κι ανάγγειλε στους ᾿Ιουδαίους άρχοντες ότι ο ᾿Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε.

Πηγή: https://theomitoros.blogspot.com/2018/04/29-2018.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology