† Σύναξις τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπονομαζομένης Τριχερούσης (28 Ιουνίου)

Η ἱερή εἰκόνα, μία ἀπό τίς ἀποδιδόμενες κατά τήν παράδοση στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, ἀνήκει στόν εἰκονογραφικό τύπο τῆς ῾Οδηγήτριας. ῾Η Παναγία κρατάει ὅμως τόν Χριστό στό δεξιό της χέρι.
  Εἶναι ἑπομένως μιά Δεξιοκρατοῦσα, τῆς ὁποίας τό πρωτότυπο εὑρισκόταν στόν προσκυνηματικό ναό τῶν ᾿Αβραμιτῶν στήν Κωνσταντινούπολη, μέ τό ὄνομα ᾿Αχειροποίητη.
  ῾Η πολύτιμη εἰκόνα φυλάσσεται στήν ἱερά μονή Χιλανδαρίου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.
  Τά ἀντίγραφα αὐτῆς εἶναι ἀμέτρητα, κυρίως... στή Σερβία, στά Βαλκάνια καί στή Ρωσία, ὅπου σημειώνουμε κυρίως ἐκείνη τήν ὁποία παρήγγειλε ὁ Πατριάρχης Νίκων, τό 1663, καί ὁποία ἐτοποθετήθηκε στή μονή τῆς ᾿Αναστάσεως, τή λεγόμενη «Νέα ῾Ιερουσαλήμ», κοντά στή Μόσχα.

῾Η εἰκόνα εὑρέθηκε στή Δαμασκό τήν ἐποχή τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (8ος αἰώνας μ.Χ.) καί στόν ὁποῖο ἔκανε τό θαῦμα νά τοῦ ἀποκαταστήσει τό κομμένο του χέρι.

῾Ο ῞Αγιος τή μετέφερε κατόπιν μαζί του στή Λαύρα τοῦ ῾Αγίου Σάββα, κοντά στά ῾Ιεροσόλυμα, ὅπου διῆλθε τό ὑπόλοιπο τοῦ βίου του. Γενόμενος μοναχός, ἔμαθε ἀπό τούς ἄλλους Πατέρες τῆς Λαύρας ὅτι ὁ ῞Οσιος Σάββας († 5 Δεκεμβρίου), πρίν τήν κοίμησή του, ἔδωσε ἐντολή νά στερεώσουν καλά κοντά στόν τάφο του τήν «πατερίτσα», δηλαδή τή ράβδο του.

Προεφήτευσε δέ, ὅτι κάποτε θά ἔλθει ὡς προσκυνητής στή Λαύρα ἕνας βασιλόπαιδας συνώνυμός του, Σάββας δηλαδή, καί ὅτι, ὅταν προσκυνήσει τόν τάφο του, θά πέσει κάτω ράβδος του.

Στό βασιλόπουλο αὐτό παρήγγειλε ὁ ῞Οσιος Σάββας νά δοθεῖ ὡς εὐλογία ράβδος του μαζί μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός, γνωρίζοντας τά ἀνωτέρω, κατέλιπε καί αὐτός μέ τή σειρά του, πρό τῆς κοιμήσεώς του, παραγγελία, νά λάβει ὁ βασιλόπαιδας αὐτός ὡς εὐλογία καί τήν ἱερή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσης.

῞Οταν ἐκοιμήθηκε, τό 749 μ.Χ., εἰκόνα παρέμεινε στή Λαύρα μέχρι τό 13ο αἰώνα μ.Χ., ὁπότε ὁ γούμενος, τό 1217, τήν ἐδώρισε στόν ᾿Αρχιεπίσκοπο τῆς Σερβίας Σάββα († 14 ᾿Ιανουαρίου), ὁ ὁποῖος τή μετέφερε στή μονή Χιλανδαρίου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.

῾Η εἰκόνα ἑορτάζει, ἐπίσης, στίς 12 καί 18 ᾿Ιουλίου.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον μᾶς. ᾿Αμήν.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology