Ποια είναι τα σπουδαιότερα όπλα με τα όποια νικούμε τους πειρασμούς τον διαβόλου και ποιες οι ωφέλειες πού αποκομίζουμε;


Σχετική εικόναΓέροντας Κλεόπας Ηλίε
Ποια  είναι τα σπουδαιότερα όπλα με τα όποια νικούμε τους πειρασμούς τον διαβόλου;
Δύο είναι τα μεγαλύτερα όπλα με τα όποια νικούμε όλες τις διαβολικές παγίδες. Πρώτα είναι ή αγία προσευχή καί μετά ή ταπείνωσης.
Προσευχόμαστε πάντοτε στον Ουράνιο Πατέρα μας, λέγον­τας: «Καί μη είσενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού» (Ματθ. 6,13). Δηλαδή ζητάμε από τον Θεό να μη επιτρέψει να πειραχτούμε υπεράνω των δυνάμεων μας καί να μας λύ­τρωση άπ’ όλες τίς παγίδες του πονηρού. Όποτε λοιπόν, σε κάθε πειρασμική  περίσταση πρέπει να προσευχώμεθα με επιμονή, με δά­κρυα, με νηστεία καί με συντετριμμένη καρδιά. Οί Πατέρες μας συνιστούν να λέγωμεν πάντοτε την ευχή του Ιησού, ιδιαίτερα σε καιρό του πειρασμού, διότι το όνομα του Κυρίου βγαίνει σαν ένα σπαθί α­πό την καρδιά μας καί φονεύει τους νοητούς εχθρούς.
Το δεύτερο όπλο κατά των διαβολικών επιθέσεων είναι ή ταπείνωσης. Άκουσε Τι λέγει ό Δαβίδ: «Έταπεινώθην καί έσωσε με ό Κύ­ριος» (Ψαλμ. 114,6). Όταν είμεθα περικυκλωμένοι από πάθη καί πειρασμούς να ταπεινούμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, δηλα­δή, να θεωρούμε τους εαυτούς μας τους πιο αμαρτωλούς, λέγοντας ότι για τίς αμαρτίες μας καί την υπερηφάνεια μας πειραζόμαστε καί τότε θα φυγή ό διάβολος από κοντά μας, διότι το ισχυρότερο πυρ, πού κατακαίγει τον διάβολο είναι ή ταπείνωσης, ή προσευχή, τα δά­κρυα καί ή νηστεία. Αλλά όπλα σε περίοδο πειρασμών είναι: Ή καρτερική στους πειρασμούς υπομονή, ή συχνή εξομολόγηση των λογισμών, ή ανάγνωση των ιερών βιβλίων, ή αποφυγή αφορμών για αμαρτίες, ή Θεία Κοινωνία, ή σιωπή, ή αποδέσμευση από τα εγκό­σμια έργα καί άλλα.
Ποιες είναι οί ωφέλειες πού αποκομίζουμε στον πόλεμο κα­τά τον διαβόλου;
 Ή πρώτη ωφέλεια είναι ότι χωρίς πειρασμούς καί χωρίς πά­λη με τους δαίμονας δεν μπορούμε να σωθούμε ούτε καί ποτέ να στεφανωθούμε. Γι’ αυτό λέγει κάποιος πατήρ της ερήμου: «Επαρον τους πειρασμούς καί ουδείς ό σωζόμενος».
Κατόπιν οι πειρασμοί μας διδάσκουν την πείρα του πνευματικού πολέμου, μας σκληραγωγούν στην ζωή, μας βοηθούν να προο­δεύσουμε πνευματικά. Επίσης μας επαυξάνουν την πίστη, μας διδά­σκουν καί μας εξαναγκάζουν να προσευχώμεθα περισσότερο, να α­γρυπνούμε, να πηγαίνουμε συχνότερα στην εκκλησία, να κάνουμε νηστεία, ανάγνωση των Ιερών βιβλίων, συχνή εξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία. Οί πειρασμοί μας ταπεινώνουν, μας δείχνουν την αδυνα­μία μας καί την ανικανότητα μας, όταν είμεθα μόνοι χωρίς την θεία βοήθεια. Ακόμη ενισχύουν την υπομονή, την προσευχή, τα δάκρυα, την ταπείνωση καί την πίστη μας. Ιδού ό σκοπός καί οι ωφέλειες των επί της γης πειρασμών του διαβόλου.
από το βιβλίο: «Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα.» – Πρωτοπρεσβύτερος. Δημήτριος Στανιλοάε Καθηγητής Δογματικής

https://simeiakairwn.wordpress.com 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology