Πώς λειτουργεί θεραπευτικά η άσκηση

Πώς λειτουργεί θεραπευτικά η άσκηση
Μέ την άσκηση ταπεινώνεται ο άνθρωπος, ωφελείται η ψυχή και γίνεται δεκτική του θείου ελέους, της θείας Χάρης.
Παράλληλα, επεσήμαινε ο Άγιος Πορφύριος, ωφελείται και το σώμα1.Ο άνθρωπος που κοπιάζει σωματικά, ταπεινώνει το σώμα. Μαζί με το σώμα.. συνταπεινώνεται και η ψυχή, επειδή αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Η κατάσταση του σώματος επηρεάζει καταλυτικά, διαμορφώνει και την κατάσταση της ψυχής. «Διαφορετικά αισθάνεται όποιος κάθεται σε θρόνο και διαφορετικά όποιος κάθεται στην κοπριά»2, λέγει ο Αββάς Ιωάννης της Κλίμακος στο ομώνυμο βιβλίο του. Η ταπείνωση της ψυχής προκαλεί την έλευση της Θείας Χάρης σύμφωνα με τον Πνευματικό νόμο: «Ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη, ενώ στους υπερήφανους αντιτάσσεται»3. Η Θεία Χάρη τότε θεραπεύει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου.Έλεγε, ο πολύ κοπιάσας σωματικά Άγιος: «η πολλή προσπάθεια, η κίνηση, ο κόπος, η δράση είναι αρετή»4. Αντίθετα, «η νωθρότητα είναι αρρώστια, είναι αμαρτία»5. Η χαρά και η μακαριότητα έρχεται, όταν ο άνθρωπος πάψει να ζεί ρέμπελα, ακατάστατα και ανευλαβώς. «Όσο απερίσκεπτοι είστε», δίδασκε, «τόσο θα βασανίζεσθε. Αντίθετα, όσο ευλαβείς και προσεκτικοί, τόσο ευτυχείς»6. Η προθυμία για τον σωματικό κόπο συμβάλλει αποφασιστικά στην πνευματική πρόοδο του πιστού.Πνευματικό παιδί του παραπονιόταν ότι κουράστηκε, διότι έκαναν πολλές δουλειές στο μοναστήρι, εκείνες τις ημέρες: «Δέν έχω δύναμη να σηκώσω τα πόδια και τα χέρια μου. Τι χρειάζονται τόσες δουλειές στό μοναστήρι;». Πήρε σοβαρό ύφος και απάντησε ευθέως:
«Είναι θανάσιμο αμάρτημα να κουραζόμεθα για τον Θεό, και ύστερα να μετανοιώνουμε και να γογγύζουμε. Κατάλαβέ το καλά. Χωρίς σωματικό κόπο, δεν κερδίζεται η αρετή, ξάπλα στο κρεβάτι! Ο σωματικός κόπος είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού για την σωτηρία μας· για την απόκτηση της χάριτος του Θεού. Οι άλλοι (ενν. οι άγιοι) με χαρά εδέχοντο εξευτελισμούς, κόπους… κι εσύ υποφέρεις; Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι, ενώ κοπιάζουμε για τον Χριστό, ύστερα να μετανοιώνουμε και να υποφέρουμε. Βρέ, εσύ νέος άνθρωπος, λές ότι κουράζεσαι; Στην ηλικία σου εγώ πετούσα. Ήθελα όλα να τα τελειώσω. Μην κοιτάς τώρα που δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σε βλέπω πολύ πίσω. Κατέκτησε έδαφος ο παλαιός άνθρωπος και συνετρίβης. Όχι! Ανάνηψε! Ψάλλε με νεύρο, με τόνο, χαρούμενα!»7.Η σωματική κακοπάθεια, όταν γίνεται με ταπείνωση και χαρά, από αγάπη για τον Χριστό, αναπαύει τον Κύριο και ελκύει την Θεία Χάρη. «Η χάρη», διδάσκει ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, «αγαπά να ζή σε σώμα που έχει αποξηράνει η άσκηση»8. Η σωματική κακοπάθεια συντείνει στην απόκτηση και διατήρηση της καθαρότητας-αγνότητας, τόσο της ψυχής και του νού, όσο και του σώματος. Αυτή η καθαρότητα-αγνότητα είναι η απαραίτητη προυπόθεση για την ένωση με τον Χριστό, για την μετοχή του όλου ανθρώπου στις Θείες ενέργειες, στην Θεία Χάρη.«Διά να έχη την χάριν ο άνθρωπος», παρατηρεί ο Όσιος Σιλουανός, «οφείλει να είναι εγκρατής εν παντί: εις τάς κινήσεις, εις την ομιλίαν, εις την δράσιν, εις τους λογισμούς, εις την τροφήν»9. Με την άσκηση-εγκράτεια, την υπακοή, την σωματική και ψυχική «γυμνασία», φανερώνει, αποδεικνύει και αυξάνει ο άνθρωπος την αγάπη του πρός τον Χριστό.«Η αγάπη εις Χριστόν», παρατηρεί ο Όσιος Αναστάσιος Κουδουμιανός, «είναι σχέσις δραστική. Δραστικοτάτη. Εις τον Όσιον Μάξιμον τον Ομολογητήν απαντάται αυτό. Η αγάπη μεταφράζεται ως υπακοή, ως νηπτική εγρήγορσις, ως πνευματική γυμνασία και κακοπάθεια του σώματος διά να επέλθη και να διατηρηθή η ένωσις αυτή του ακτίστου με το κτιστό»10.Η άσκηση φέρνει ταπείνωση στο σώμα και στην ψυχή. Η ταπείνωση ελκύει την Θεία Χάρη, η οποία εξυγιαίνει την ψυχή. Η ψυχική υγεία βοηθεί και στην απαλλαγή από σωματικές αρρώστειες. Γενικά, η πνευματική υγεία φέρνει και την σωματική ίαση. Αντίθετα, η πνευματική ακαταστασία, το άγχος κ.λ.π., προκαλούν τα λεγόμενα ψυχοσωματικά νοσήματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ιατρική επιστήμη.Συμπερασματικά, η άσκηση με την Θεία Χάρη που ελκύει, όταν βέβαια συνυπάρχει και η συμμετοχή στα αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας, οδηγεί τον ταλαιπωρημένο από την αμαρτία και την φθορά άνθρωπο στην ψυχοσωματική υγεία. «Η χάρις του Θεού», δίδασκε ο ψυχοσωματικά θεραπευμένος Όσιος, «αλλάζει τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνει ψυχικά και σωματικά. Πάνε τότε όλες οι αρρώστιες. Ούτε κολίτις, ούτε θυρεοειδής, ούτε στομάχι, ούτε τίποτα. Όλα λειτουργούν κανονικά... Αλλά πρώτα να έχεις ψυχική υγεία. Η βάσις είναι η ψυχική υγεία· ακολουθεί η σωματική»11. Ο Άγιος Γέροντας επισήμαινε ότι ακόμη και ο καρκίνος μπορεί να θεραπευθεί, όταν ο άνθρωπος δοθεί στην άσκηση και μάλιστα στην αγάπη του Θεού, στον Θείο Έρωτα. Τότε πράγματι ειρηνεύει η ψυχή και το σώμα12.Απόσπασμα από το Βιβλίο:Εν Χριστώ αγάπη ή Μεταπατερική θεολογία (Αρχ. Σάββα Αγιορείτου) – Νέο βιβλίο
1 Πρβλ. Βίος και Λόγοι, Ζ΄, σελ. 332.2 Αγ. Ιω. Σιναϊτου, Κλίμαξ, Λόγος 25ος Περί Ταπεινοφροσύνης, Κεφ. 56, έκδ. 11η, Ι. Μ. Παρακλήτου, Μετ. Αρχιμ. Ιγνατίου, 2009, σελ. 278.3 Ιακ. 4, 6. «Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι Χάριν».4 Βίος και Λόγοι Ζ΄, σελ. 299.5 Ό.π., σελ. 299.6 Βίος και Λόγοι Ζ΄, σελ. 299.7 Αγαπίου Μοναχού, Η θεϊκή φλόγα που άναψε στην καρδιά μου ο Γέρων Πορφύριος, Εκδόσεις Ιερού Γυναικείου Ησυχαστηρίου, Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Αθήναι 1999, σελ. 90-91.8 Αρχιμ. Σωφρόνιου, Ο Γέροντας Σιλουανός, Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ 1985, Γιά τους μοναχούς, σελ. 445.9 Αρχιμ. Σωφρόνιου, Ο Γέροντας Σιλουανός, Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ 1985, Η Χάρη, σελ. 363, http://www.impantokratoros.gr/481639D1.el.aspx.10 Προσωπική μαρτυρία ιερέως- πνευματικού του τέκνου.11 Βίος και Λόγοι, Ζ΄, σελ. 375.
12 Ό.π., σελ. 382.

Πηγή: synaxipalaiochoriou.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology