«Στα επόμενα εκατό χρόνια η Ορθοδοξία θα είναι η μόνη ιστορική Εκκλησία, που θα υφίσταται, η μόνη που θα υπάρχει, η μόνη που θα επικρατήσει παγκοσμίως..»

«Τό μέλλον τῆς Ὀρθοδοξίας στόν εἰκοστό πρῶτο (21ο) αἰῶνα» (Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν)Στό παρόν κείμενό μας παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τίς τελευταῖες συνεντεύξεις τύπου, πού ἔδωσε..
ἐξομολογητικά, θαρρετά, ὁμολογιακά, προτοῦ κοιμηθεῖ ἐν Κυρίῳ, ὁ μακαριστός Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν, Ἄγγλος Βυζαντινολόγος, ἱστορικός, θεολόγος, παγκοσμίως γνωστός γιά τό θεολογικό, ἱστορικό, βυζαντινολογικό, συγγραφικό του ἔργο. Τά περισσότερ βιβλία του μεταφράστηκαν σέ πολλές γλῶσσες παγκοσμίως, φυσικά καί στήν Ἑλληνική γλῶσσα. Σεβόταν καί ἐκτιμοῦσε, βέβαια, ὅπως ἔλεγε συχνά, τό Ἅγιον Ὄρος καί τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς θεσμό, τά ὁποῖα συχνά ἐπισκεπτόταν, γιά λόγους ἱστορικούς καί ἐπιστημονικούς. Αἰωνία του ἡ μνήμη!
Ἡ θεολογική λέξη «θρησκεία» ἀναφέρεται ὀρθοδόξως καί ἀνατολικῶς στά σχίσματα, στίς αἱρέσεις, στίς εἰδωλολατρεῖες, στά ἄλλα θρησκεύματα, ἐκτός ἀπό τήν Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία ποτέ μά ποτέ δέν ἦταν «θρησκεία», ἀλλά, σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλο, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι τό Ἅγιο Σῶμα τοῦ ζωντανοῦ Χριστοῦ, ὀργανικά δεμένη μέ τήν Ἁγία Τριάδα, ἐν Πατρί, ἐν Υἱῷ καί Λόγῳ τοῦ Θεοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, πραγματικά, θεϊκά.
Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι θεία ἐπέμβαση ἀπό τόν Οὐρανό σ’ἐμᾶς. Ἐνῶ ἡ «θρησκεία» εἶναι πεπτωκυῖα, κατασκευασμένη ἀπό ἀμεταμόρφωτους, ἀμετανόητους, χωρίς θεία ἄκτιστη Χάρη, χωρίς ἀποστολική διαδοχή, χωρίς ἔγκυρα μυστήρια, ἀνθρώπους καί συστήματα, κυρίως διαβολικά, γιά νά πλανέψουν, νά ἀπελπίσουν, νά δώσουν ψεύτικες χαρές καί ἐλπίδες στούς ἀνθρώπους, πού διψοῦν νά βροῦν τήν πραγματική Ἀλήθεια καί Ἀγάπη τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔλεγε σέ ἕνα γραπτό του κείμενο ὁ ἅγιος Κυπριανός Καρθαγένης : «Ἐκτός Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία ψυχῶν καί σωμάτων παντελῶς». «Extra Ecclesia, nullus sallus».
Ὁ ἀείμνηστος Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν στή συνέντευξή του αὐτή ἀναφέρεται καταχρηστικῶς σέ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία, Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία, προτεσταντικές ὁμολογίες καί ἄλλες Ἐκκλησίες, ὅμως ὁ ἴδιος δέν πίστευε ὅτι εἶναι πραγματικές Ἐκκλησίες. Πίστευε ὅτι αὐτές εἶναι αἱρέσεις τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ὄχι Ἐκκλησίες.
Λέγει, λοιπόν, ὁ Σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν : «Ἔχω μεγάλο σεβασμό γιά τά χριστιανικά δόγματα καί κυρίως γιά τήν Ὀρθοδοξία, διότι μόνο ἡ Ὀρθοδοξία ἀναγνωρίζει πώς ἡ θρησκεία εἶναι μυστήριο. Οἱ ρωμαιοκαθολικοί (Παπικοί, Λατῖνοι) καί οἱ κάθε εἴδους προτεστάντες θέλουν νά τά ἐξηγήσουν ὅλα μέ τό ἀμεταμόρφωτο μυαλό καί τήν λογική τους. Εἶναι ἄσκοπο νά πιστεύεις σέ μιά θρησκεία, θεωρῶντας ὅτι αὐτή ἡ θρησκεία θά σέ βοηθήσει νά τά καταλάβεις ὅλα μέ τήν ἀνθρώπινη λογική καί τήν πεπτωκυῖα φιλοσοφική σκέψη καί διάνοια. Ὁ σκοπός τῆς θρησκείας εἶναι ἀκριβῶς νά μᾶς βοηθήσει νά κατανοήσουμε τό γεγονός ὅτι δέν μποροῦμε νά τά κατανοήσουμε ὅλα ἀνθρωπίνως. Νομίζω πώς ἡ Ὀρθοδοξία συντηρεῖ αὐτό τό πολύτιμο αἴσθημα τοῦ θεϊκοῦ μυστηρίου… Μερικές φορές – τί νά πῶ; – αἰσθάνομαι πολύ ἀπογοητευμένος ἀπό τίς ἄλλες Ἐκκλησίες (Παπισμός, προτεσταντικές ὁμολογίες, Μονοφυσιτισμός) ἰδιαίτερα τῆς Δύσεως (ὄχι μόνο γεωγραφικά, ἀλλά κυρίως τροπικά, θεολογικά, ἐκκλησιολογικά, πνευματικά, πολιτιστικά).
Ὅμως, χαίρομαι μέ τήν σκέψη ὅτι ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΚΑΤΟ (100) ΧΡΟΝΙΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ, Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ1.
Ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία εἶναι σέ πολύ κακά χάλια. Ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία (Ὁ Παπισμός, Λατινισμός) χάνει συνεχῶς ἔδαφος, πνευματικά καί θεολογικά. Ἀλλά, εὐτυχῶς ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Μοῦ κάνει μεγάλη ἐντύπωση ὁ αὐξανόμενος ἀριθμός αὐτῶν, πού ἀσπάζονται (ἀποδέχονται εὐχαρίστως) τήν Ὀρθοδοξία, καί μάλιστα στήν Βρετανία (Ἀγγλία, Σκωτία, Οὐαλία, Βόρειος Ἰρλανδία κλπ). Πιστεύω ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προσφέρει τήν πραγματική πνευματικότητα (ζωή, θεολογία, λατρεία, προσευχή κλπ), πού οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες δέν μποροῦν νά μεταδώσουν. Ὅλα αὐτά μέ ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΑ ΔΙΤΗΡΗΘΕΙ (ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, ΑΙΩΝΙΑ), ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ) (πού ἀναφέραμε προηγουμένως)…
Ὅλα αὐτά μέ γεμίζουν μέ τήν πεποίθηση-πίστη ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει μπροστά της ἕνα βέβαιο καί πολύ καλό μέλλον (πνευματικό, θεολογικό, προφητικό, πατερικό, ἡσυχαστικό, λειτουργιοποιημένο, ὄχι αὐτοειδωλοποιημένο. ‘’Ὅλος αὐτοείδωλον ἐγενόμην’’, λέγει στόν Μεγάλο Κανόνα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ἅγιος Ἀνδρέας Ἱεροσολυμίτης)».
1.Ὁ ἅγιος Παΐσιος Καππαδόκης Ἁγιορείτης εἶπε τά ἑξῆς κάποτε : «Τό ποτήρι νά τό βλέπετε πάντοτε μισογεμᾶτο καί ὄχι μισοάδειο. Νά ἔχουμε ἐλπίδα στόν ἅγιο Θεό… Στήν ἐποχή μας ὁ διάβολος ὄργωσε βαθειά ὅλη τήν γῆ. Ἀλλά, δέν κυβερνάει ὁ διάβολος ὅλη τήν γῆ καί τό Σύμπαν ὅλο, τήν Κτίση – Δημιουργία ὅλη, ἀλλά μόνον ὁ ἅγιος Τριαδικός Θεός μας. Τώρα ἦλθε ἡ ὥρα. Σύντομα ὁ Θεός μας θά σπείρει τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, Ζωή, Λατρεία, Θεολογία, Πνευματικότητα, Πολιτισμό καί Ἁγία Παράδοση ὡς σπόρο πνευματικό στήν ὀργωμένη ἀπό τόν διάβολο γῆ, ἡ ὁποία θά βλαστήσει καί θά φέρει παγκοσμίως καρπούς σωστούς, θεολογικούς, πνευματικούς, πού θά φέρουν, μετά ἀπό ἕνα νέο παγκόσμιο πόλεμο, τόν ἅγιο Τριαδικό Θεό μας στό κέντρο ὅλης τῆς παγκόσμιας, οἰκουμενικῆς ζωῆς μας. Γένοιτο!».
ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ


Πηγή:https://simeiakairwn.wordpress.com

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology