f

Panel

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

Ασκητές μέσα στον κόσμο: Πρεσβυτέρα Κυριακή Γ. ΤσιτουρίδουΓεννήθηκε το 1870 και παντρεύτηκε το 1890 τον Γε­ώργιο Τσιτουρίδη ο οποίος χειροτονήθη­κε ιε­ρέ­ας και εφημέρευε στο χωριό τους Τσόπλη ή Δερ­μιτζίκιοϊ της Ορτού (Κοτυώρων) του Πόντου. Απέ­κτησαν έξι κόρες..
και ένα γυιό που εκοιμήθη μικρός. Η πρε­σβυ­τέ­ρα Κυ­ρια­κή ή­ταν α­πλή, ευ­λα­βέ­στα­τη και πο­λύ ε­λε­ή­μων. Πο­νού­σε και έ­κλαι­γε ό­ταν έ­βλε­πε την δυ­στυ­χί­α των αν­θρώ­πων. Εί­χε πάν­τα α­νοι­χτή την πόρ­τα του σπι­τιού της ό­που εύ­ρι­σκαν φα­γη­τό και ζε­στα­σιά οι φτω­χοί και πει­να­σμέ­νοι, και τό­πο για να μεί­νουν οι ξέ­νοι.


Τό έ­τος 1903 ο πα­πα–Γι­ώρ­γης με την οι­κο­γέ­νειά του με­τα­νά­στευ­σε και εγ­κα­τα­στά­θη­κε στο χω­ριό Ά­τα­ρα ή Α­ζάν­τα της πε­ρι­ο­χής Σο­χούμ της Γε­ωρ­γί­ας. Ή­ταν ο μο­να­δι­κός ι­ε­ρέ­ας της πε­ρι­ο­χής όπου ζού­σαν πολ­λοί Έλ­λη­νες πρό­σφυ­γες. Λει­τουρ­γού­σε, βά­πτι­ζε, στε­φά­νω­νε και δι­ά­βα­ζε τους αρ­ρώ­στους. Στο σπί­τι του κα­τέ­φευ­γαν κά­θε μέ­ρα δε­κά­δες πρό­σφυ­γες που δεν εί­χαν “πού την κε­φα­λήν κλί­ναι”. Η πο­νό­ψυ­χη πρε­σβυ­τέ­ρα α­κού­ρα­στη ζύ­μω­νε, μα­γεί­ρευ­ε και έ­τρε­φε ό­λους τους φτω­χούς που κα­τέ­φευ­γαν στο σπί­τι τους. Τους α­γα­πού­σε και τους πα­ρη­γο­ρού­σε σαν παι­διά της. Ε­πει­δή δεν χω­ρού­σαν να φι­λο­ξε­νη­θούν ό­λοι στο μι­κρό τους σπι­τά­κι, ζή­τη­σε α­πό τον πα­πα–Γι­ώρ­γη να φτιά­ξη έ­να με­γά­λο ξε­νώ­να και έ­τσι μπο­ρού­σε να φι­λο­ξε­νή μέ­χρι ε­κα­τό ά­το­μα.Η ευ­λα­βής πρε­σβυ­τέ­ρα, ε­νώ έ­τρε­φε τό­σα πει­να­σμέ­να στό­μα­τα, η ί­δια έ­κα­νε κά­θε μέ­ρα ε­νά­τη. Μέ­χρι τον Ε­σπε­ρι­νό δεν έ­τρω­γε και δεν έ­πι­νε τί­πο­τε. Πή­γαι­νε στην Εκ­κλη­σί­α, έ­παιρ­νε αν­τί­δω­ρο και με­τά έ­τρω­γε. Κρέ­ας και αρ­τύ­σι­μα δεν έ­τρω­γε πα­ρά μό­νο λα­χα­νι­κά και φρού­τα.
presvitera-tsitoyridoy
Περ­νώ­ντας μιά μέ­ρα με τον πα­πα–Γι­ώρ­γη έ­ξω α­πό έ­να κοι­μη­τή­ρι του Σο­χούμ, ζή­τη­σε ό­ταν πε­θά­νη να την θά­ψη σε αυ­τό το κοι­μη­τή­ριο. Ο πα­πάς α­πό­ρη­σε για­τί ή­ταν νέ­α, πε­ρί­που 40 ε­τών. Σε λί­γες μέ­ρες που αρ­ρώ­στη­σε και ε­κοι­μή­θη, την έ­θα­ψαν κα­τά την ε­πι­θυ­μί­α της σ᾽ ε­κεί­νο το κοι­μη­τή­ρι.Ε­πτά χρό­νια α­πό την κοί­μη­σή της την εί­δε ο πα­πα–Γι­ώρ­γης στον ύ­πνο του να του λέ­γη: «Ε­πτά χρό­νια δεν βα­ρέ­θη­κες να με έ­χης κά­τω α­πό την γή; Να έρ­θης να με βγά­λης». Αυ­τό το ό­νει­ρο το εί­δε ε­πα­νει­λημ­μέ­νως. Επί­σης έ­νας μο­να­χός α­πό το Μο­να­στή­ρι Νόβα ­φόν στην Τρά­ντ­α κά­θε βρά­δυ έ­βλε­πε φώς να κα­τε­βαί­νη στον τά­φο της και άκου­γε μιά φω­νή να του λέ­η: «Νά ᾿ρθής στο νε­κρο­τα­φεί­ο να με βγά­λης».Πράγ­μα­τι έ­γι­νε η α­να­κο­μι­δή. Εί­δαν τό­τε ό­τι δεν υ­πήρ­χε χώ­μα πά­νω α­πό τα ο­στά της και α­πό κά­τω υπήρ­χε νε­ρό. Μιά ευ­ω­δί­α ξε­χύ­θη­κε και εί­δαν έκ­πλη­κτοι το δε­ξί της χέ­ρι, ό­που φο­ρού­σε την βέ­ρα της, το αυτί της και την καρ­διά της να είναι ά­φθαρ­τα, ενώ τα υ­πό­λοι­πα ο­στά να εί­ναι ­χρυ­σοκίτρινα.Τό ά­φθαρ­το χέ­ρι και την καρ­διά της τα πή­ρε ο κα­λό­γε­ρος της Τράν­τας, ενώ τα υ­πό­λοι­πα ο­στά της σή­με­ρα φυ­λά­γον­ται στην α­γί­α Πε­τρού­πο­λη.
(Από το βιβλίο «
Ασκητές μέσα στον κόσμο
». Κεντρική διάθεση βιβλίου: Ιερόν Ησυχαστήριον «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής)
(Πηγή ψηφ. κειμένου: enromiosini.gr)https://alopsis.gr

 
Πηγή:
synaxipalaiochoriou.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MHNYMA

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Μυροβλύτισσα Παρθένε, ένα συγκινητικό ψαλτοτράγουδο αφιερωμένο στην Παναγία.

Μυροβλύτισσα Παρθένε, ένα συγκινητικό ψαλτοτράγουδο (μοναστηριακό άσμα) αφιερωμένο στην Παναγία μητέρα μας. Ακούστε το συνοδευόμενο με ενενή...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...