Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο (με απόδοση) της Κυριακής 5 Ιουλίου 2020 (Κυριακή Δ´ Ματθαίου)


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Γαλάτας (ε΄ 22 – στ΄ 2)
Αδελφοί, o καρπός του Πνεύματός εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων ουκ έστι νόμος.
Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν σύν τοίς παθήμασι και ταίς επιθυμίαις. Ει ζώμεν Πνεύματι, πνεύματι και στοιχώμεν.Μή γινώμεθα κενόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλοις φθονούντες.
Αδελφοί, εάν και προληφθή άνθρωπος έν τινι παραπτώματι, υμείς οι πνευματικοί καταρτίζετε τον τοιούτον εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σεαυτόν, μη και σύ πειρασθής.
Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Αδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστοήθεια, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος.
Αλλ’ όσοι ανήκουν εις τον Ιησούν Χριστόν, εσταύρωσαν την σάρκα μαζί με τα πάθη και τάς επιθυμίας. Εάν ζώμεν διά του Πνεύματος, πρέπει να βαδίζωμεν και κατά το Πνεύμα.
Άς μη γινώμεθα κενόδοξοι, προκαλούντες ο ένας τον άλλον και φθονούντες ο ένας τον άλλον.
Αδελφοί, εάν παρασυρθή κανείς σε κάποιο αμάρτημα, σείς οι πνευματικοί πρέπει να τον διορθώνετε με πνεύμα πραότητος και να προσέχης τον εαυτόν σου μήπως πέσης και σύ σε πειρασμόν.
Ο καθένας να βαστάζη τα βάρη του άλλου, και κατ’ αυτόν τον τρόπον θα εκπληρώσετε τον νόμον του Χριστού.

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (Μτθ. η´ 5-13)
Τώ καιρώ εκείνω, εισελθόντι τώ ᾿Ιησού εις Καπερναούμ προσήλθεν αυτώ εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγων· Κύριε, ο παίς μου βέβληται εν τη οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. Και λέγει αυτώ ο ᾿Ιησούς· ᾿Εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη· Κύριε, ουκ ειμί ικανός ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης· αλλά μόνον ειπέ λόγω, και ιαθήσεται ο παίς μου. Και γάρ εγώ άνθρωπός ειμι υπό εξουσίαν, έχων υπ᾿ εμαυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτω, πορεύθητι, και πορεύεται, και άλλω, έρχου, και έρχεται, και τώ δούλω μου, ποίησον τούτο, και ποιεί. ᾿Ακούσας δε ο ᾿Ιησούς εθαύμασε και είπε τοίς ακολουθούσιν· ᾿Αμήν λέγω υμίν, ουδέ εν τώ ᾿Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον. Λέγω δε υμίν ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακλιθήσονται μετά ᾿Αβραάμ και ᾿Ισαάκ και ᾿Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, οι δε υιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον· εκεί έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο ᾿Ιησούς τώ εκατοντάρχω· ῞Υπαγε, και ως επίστευσας γενηθήτω σοι. Και ιάθη ο παίς αυτού εν τη ώρα εκείνη.

Απόδοση:
Εκείνο τον καιρό, μόλις μπήκε ο ᾿Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε μ᾿ αυτά τα λόγια· «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος στο σπίτι, παράλυτος, και υποφέρει φοβερά». ῾Ο ᾿Ιησούς του λέει· «᾿Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». ῾Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε· «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου· πές όμως μόνον ένα λόγο, και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία, και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου· λέω στον ένα “πήγαινε” και πηγαίνει, και στον άλλο “έλα” και έρχεται, και στον δούλο μου “κάνε αυτό” και το κάνει». ῞Οταν τον άκουσε ο ᾿Ιησούς, θαύμασε και είπε σ᾿ όσους τον ακολουθούσαν· «Σάς βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους ᾿Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα ᾿ρθουν πολλοί από ανατολή και δύση και θα καθίσουν μαζί με τον ᾿Αβραάμ, τον ᾿Ισαάκ και τον ᾿Ιακώβ στο τραπέζι της βασιλείας των ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι· εκεί θα κλαίνε, και θα τρίζουν τα δόντια τους». ῞Υστερα είπε στον εκατόνταρχο ο ᾿Ιησούς· «Πήγαινε, κι ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα.

Πηγή: https://theomitoros.blogspot.com/2020/07/5-2020.html
Πηγή:

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology