Άνάμνηση τῆς καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας στίς Βλαχέρνες.


Σήμερα είναι  η ἀνάμνηση  τῆς καταθέσεως  τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας στίς Βλαχέρνες. Πρόκειται γιά μία ἑορτή ἑνός γεγονότος πού ἀναφέρεται στήν Παναγία μας καί ἀφορᾶ ἕνα ἔνδυμά της πού εἶναι τό «ἐπανωφόριόν» της. 
Σύμφωνα μέ τόν Συναξαριστή τῆς ἡμέρας, δύο Πατρίκιοι, ὁ Γάλβιος καί ὁ Κάνδιδος, ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Βασιλέως Λέοντος τοῦ Μεγάλου, στήν πορεία τους πρός τά Ἱεροσόλυμα γιά νά προσκυνήσουν τούς Ἁγίους Τόπους, ὅταν ἔφθασαν στήν Γαλατία, βρῆκαν μία εὐσεβεστάτη Ἑβραία, πού εἶχε μέσα στήν οἰκία της τήν ἁγία Ἐσθήτα, τό ἐπανωφόριον τῆς Παναγίας.  Ἡ γυναίκα αὐτή προσευχόταν μέρα καί νύκτα μιμούμενη τήν προφήτιδα Ἄννα πού βρισκόταν στόν Ναό καί ἀξιώθηκε  νά δῆ τόν Χριστό, ὅταν Τόν πῆγε ἐκεῖ  ἡ Παναγία τεσσαράκοντα ἡμερῶν.  Οἱ δύο Πατρίκιοι, μετά ἀπό ἕνα τέχνασμα, κατόρθωσαν  νά λάβουν  τόν πολύτιμον αὐτό θησαυρό καί νά  τόν φέρουν στήν Κωνσταντινούπολη, τόν ἐτοποθέτησαν στό κτῆμα τους,  πού ὀνομαζόταν Βλαχέρναι,  καί ἐκεῖ ἔκτισαν Ναό τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Μάρκου. Ἀργότερα ὁ Βασιλεύς Λέων ὁ Μέγας, ὅταν πληροφορήθηκε αὐτό τό γεγονός, ἔκτισε Ναό τῆς Κυρίας Θεοτόκου, στόν ὁποῖο τοποθέτησε  τήν θήκη ὅπου ἦταν ἀποθησαυρισμένη  ἡ τιμία Ἐσθήτα, τήν ὁποία προσκυνοῦσαν οἱ Χριστιανοί  καί ἔβλεπαν  διάφορα θαύματα.  Η Παναγία, παραμένει ζωντανή στούς αἰώνας, ἀφοῦ κατά τήν παράδοση καί αὐτό τό σῶμα της μετέστη πρός τόν οὐρανό.  Ἀλλά στήν σημερινή ἑορτή βλέπουμε ὅτι ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἁγίασε τό σῶμα τῆς Παναγίας πέρασε  καί στά ροῦχα  πού φοροῦσε. Πράγματι, κατά  τήν ὀρθόδοξη διδασκαλία,  ἡ θεία Χάρη  διά τῆς ψυχῆς διαπορθμεύεται  στό σῶμα καί ἀπό ἐκεῖ προχέεται  καί στά ροῦχα  καί γενικά  στήν ἄλογη φύση.  Μέ αὐτόν τόν τρόπο δέν εἴμαστε εἰδωλολάτρες καί κτισματολάτρες, ἀλλά τιμοῦμε  τήν ὕλη πού ἔχει  τήν ἁγιοποιό ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι οἱ πιστοί,  κατασπάζονται  μέ πίστη τήν  ἁγία Ἐσθήτα  τῆς Παναγίας  καί λαμβάνουν  τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ πού ἐνοικεῖ  σέ αὐτήν.  Μέ τήν εὐκαιρία τῆς σημερινῆς ἑορτῆς  ας ευχηθοῦμε νά μᾶς βάλη ἡ Παναγία μας  ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους και την ΠΑΤΡΙΔΑ μας  κάτω ἀπό τήν ἁγία της Ἐσθήτα,  τό ἁγιασμένο ἐπανωφόριό της,  καί νά μᾶς προστατεύη  ἀπό κάθε κακό.  htpps://www.agiazoni.gr

1 Σχόλια

  1. Χιτὼν μὲν Υἱοῦ Χριστοφρουροῖς δημίοις. Ἐσθὴς δὲ Μητρὸς χριστοφρουρήτῳ πόλει. Δευτερίῃ κατέθεντο σορῷ Ἐσθῆτα Πανάγνου.
    Θεῖον ἔνδυμα, τῶν οίκτιρμῶν σου, καὶ ἱμάτιον ἀθανασίας, τὴν ἁγίαν σου Ἐσθῆτα καὶ ἄφθαρτον, τῇ κληρουχίᾳ σου Κόρη δεδώρησαι, εἰς περιποίησιν πάντων καὶ σύναψιν. Ὅθεν Ἄχραντε, τὴν θείαν αὐτῆς κατάθεσιν, τιμῶντες εὐσεβῶς σὲ μεγαλύνομεν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology