Ὁ ἀριθμός τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων


Τά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἁγίας μας Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἑπτά. Πρῶτο, τό Βάπτισμα. Δεύτερο, τό Χρίσμα. Τρίτο, ἡ Θεία Εὐχαριστία.
Ἔπειτα ἔρχονται, κατά τήν ἀνάγκη καί προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ Ἱερά Μετάνοια καί Ἐξομολόγηση, ἡ Ἱερωσύνη, ὁ Γάμος καί τό Εὐχέλαιο ἤ Ἅγιο Ἔλαιο. Ἀπό τά ἑπτά αὐτά Μυστήρια τά τέσσερα πρῶτα εἶναι ὑποχρεωτικά. Χωρίς τά ὑποχρεωτικά Μυστήρια ὁ ἄνθρωπος δέν γίνεται Χριστιανός. Τ’ ἄλλα τρία εἶναι προαιρετικά.

Ἄν κάποιος δέν βαπτιστεῖ, ἄν δέν λάβει τό Χρίσμα ἤ τό Ἅγιο Μύρο, ἄν δέν κοινωνήσει καί δέν κοινωνεῖ τακτικά, ἄν δέν ἐξομολογεῖται, τότε Χάρι Θεοῦ δέν λαμβάνει καί ἄνθρωπος Θεοῦ δέν γίνεται.

Μέ τό Βάπτισμα ὁ Χριστιανός ἀναγεννιέται. Γεννιέται ἐκ νέου, πνευματικά αὐτή τή φορά.

Μέ τό Χρίσμα προάγεται στήν πνευματική ζωή.

Μέ τή Θεία Κοινωνία τρέφεται καί παίρνει μέσα του θεία ζωή, τόν ἴδιο τόν Θεό καί Σωτῆρα.

Μέ τή Μετάνοια συγχωρεῖται γιά τίς ἁμαρτίες του.

Αὐτά εἶναι τά ὑποχρεωτικά. Κι ἀπό αὐτά, τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα δέν ἐπαναλαμβάνονται, ἀλλά τελοῦνται μιά φορά μόνο γιά κάθε πιστό.


«Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα», ἀναφέρει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Τό ἴδιο καί μέ τό Χρίσμα. Ἐκτός ἄν κανείς ἐπιστρέψει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό αἵρεση.

Τότε γίνεται δεκτός, ἀφοῦ χρισθεῖ μέ τό Χρίσμα, ἐφόσον ἔτσι κρίνει ἡ Ἐκκλησία. Τά ἄλλα Ἱερά Μυστήρια, ἡ Μετάνοια, ἡ Θεία Κοινωνία, τό Εὐχέλαιο, ἐπαναλαμβάνονται σύμφωνα μέ τίς πνευματικές ἀνάγκες τοῦ Χριστιανοῦ.

Τά προαιρετικά εἶναι ἡ Ἱερωσύνη, ὁ Γάμος, τό Εὐχέλαιο. Ὅποιος θέλει γίνεται ἱερέας, ἀρκεῖ νά τό ποθεῖ ἡ ψυχή του καί νά τό ἀξίζει.

Νά ἔχει κλίση ψυχῆς καί κλήση Θεοῦ· νά τόν καλέσει, δηλ. ὁ Θεός στήν Ἱερωσύνη, κατά τό «οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τήν τιμήν, ἀλλά καλούμενος ὑπό τοῦ Θεοῦ» (Ἑβρ. ε΄ 4), δηλαδή «κανείς δέν παίρνει ἀπό μόνος του τήν ὑψηλή τιμή τῆς ἀρχιερωσύνης, ἀλλά τή δέχεται, ὅταν καλεῖται ἀπό τόν Θεό».

Ὅποιος, πάλι, θέλει ἔρχεται σέ Γάμο. Ἄν δέν θέλει, μπορεῖ νά μείνει καί ἄγαμος, μπορεῖ νά γίνει καί Μοναχός.

Τό Εὐχέλαιο δέν εἶναι τῆς ἀπολύτου ἀνάγκης, ὅπως τό Βάπτισμα καί τό Χρίσμα, ἀλλά εἶναι ἀναγκαῖο κι αὐτό γιά τήν ψυχική ὠφέλεια τοῦ Χριστιανοῦ, ἰδιαίτερα μάλιστα ὅταν εἶναι ἀσθενής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μηνιαῖο περιοδικό Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Ἔτος 53o – Μάρτιος 2019 – Τεῦχος 537

Εἰκόνα ἀπὸ: mgarsky-monastery

αναδημοσίευση από τὸ  

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology