ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΠΟΙΟΣ εἶναι εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος, ἀπόψε ἂς ἀπολαύση αὐτὴν τὴν καλὴ καὶ
λαμπρὴ πανήγυρι.
Ὅποιος εἶναι δοῦλος εὐγνώμων, ἂς εἰσέλθη μὲ χαρὰ στὴν χαρὰ
τοῦ Κυρίου του. Ὅποιος κουράστηκε νηστεύοντας ἂς ἀπολαύση τώρα τὸ
μεροκάματο τοῦ κόπου του. Ὅποιος ἐργάστηκε ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα, ἂς δεχθῆ
σήμερα αὐτὸ ποὺ δικαιοῦται. Ὅποιος ἦλθε νὰ ἐργασθῆ μετὰ τὴν 3 η ὥρα, ἂς γιορτάση
μὲ χαρά. Ὅποιος κατέφθασε μετὰ τὴν ἕκτη ἂς μὴν ἀμφιβάλη καθόλου. Δὲν θὰ
ζημιωθῆ. Ὅποιος ἀργοπόρησε μετὰ τὴν ἐνάτη, ἂς προσέλθη χωρὶς φόβο. Ὅποιος
πάλι ἔφθασε στὸ παρὰ ἕνα, ἂς μὴ φοβηθῆ τὴν ἄργητα. Ὁ Δεσπότης Χριστὸς ἐπειδὴ
εἶναι φιλότιμος, δέχεται τὸν τελευταῖο, ὅπως καὶ τὸν πρῶτο. Ἀναπαύει αὐτὸν ποὺ
ἦλθε στὸ παρὰ ἕνα, σὰν κι αὐτὸν ποὺ ἐργάστηκε πνευματικὰ ἀπὸ τὰ μικρά του
χρόνια. Ἐλεεῖ τὸν ἀργοπορημένο, καὶ ἐκτιμᾶ τὸν πρῶτο. Καὶ σὲ κεῖνον δίνει καὶ στὸν
τελευταῖο χαρίζει. Δέχεται τὰ ἔργα μας, ἀλλὰ ἀσπάζεται καὶ τὴν καλή μας γνώμη. Τιμᾶ
τὴν πρᾶξι μας, ἀλλὰ ἐπαινεῖ καὶ τὴν καλὴ διάθεσι.
ΛΟΙΠΟΝ. Ἐλᾶτε ὅλοι στὴ χαρὰ τοῦ Κυρίου μας. Καὶ οἱ πρῶτοι καὶ οἱ δεύτεροι
ἂς ἀπολαύσετε τὸν μισθό σας. Πλούσιοι πνευματικὰ καὶ ταλαίπωροι ὅλοι μαζὶ νὰ
γιορτάσετε. Οἱ ἐγκρατεῖς μαζὶ καὶ οἱ ράθυμοι πνευματικὰ ἂς τιμήσετε αὐτὴν τὴν ἡμέρα.
Ὅσοι νηστέψατε καὶ ὅσοι δὲν νηστέψατε, σήμερα ἂς εὐφρανθῆτε. Ἡ πνευματικὴ
τράπεζα εἶναι γεμάτη, ὅλοι νὰ εὐχαριστηθῆτε. Ὁ πνευματικὸς Μόσχος-Χριστὸς εἶναι
πολύς. Κανεὶς νὰ μὴ φύγη πεινασμένος. Ὅλοι ἀπόψε νὰ ἀπολαύσετε τὸ Συμπόσιο
τῆς πίστεως. Ὅλοι νὰ ἀπολαύσετε τὸν πλοῦτο τῆς καλωσύνης του. Κανεὶς νὰ μὴ
θρηνῆ γιὰ τὴν πνευματικὴ φτώχεια. Διότι φανερώθηκε ἡ κοινὴ Βασιλεία. Κανεὶς ἂς μὴ
ὀδύρεται γιὰ τὰ ἁμαρτήματά του. Διότι ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ Χριστοῦ ἀνέτειλε
συγχώρησι. Κανεὶς πλέον νὰ μὴ φοβᾶται τὸν θάνατο. Διότι μᾶς ἐλευθέρωσε τοῦ
Σωτῆρος ὁ θάνατος. Τὸν ἔσβυσε ὁ Χριστός, ποὺ ἦταν αἰχμάλωτός του.
Λαφυραγώγησε τὸν Ἅδη, αὐτὸς ποὺ κατέβηκε στὸν Ἅδη. Τὸν ἐπίκρανε, ὅταν
γεύθηκε τὴ σάρκα του μὲ τὴν σταύρωσι.
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς πρόλαβε ὁ Ἡσαΐας καὶ τὸ βροντοφώναξε. Ὁ Ἅδης, εἶπε,
ἐπικράνθη, ὅταν σὲ συνάντησε κάτω. Ἐπικράνθη, καὶ καταργήθηκε. Ἐπικράνθη, καὶ
ρεζιλεύθηκε. Ἐπικράνθη, καὶ νεκρώθηκε. Ἐπικράνθη, καὶ διαγράφηκε. Ἐπικράνθη,
καὶ δεσμεύθηκε. Ἔλαβε σῶμα ἀνθρώπινο, ἀλλὰ συνάντησε Θεό. Σταύρωσε τὸ γήινο
ἀνθρώπινο σῶμα, ἀλλὰ συνάντησε οὐρανό. Ἔλαβε αὐτὸ ποὺ ἔβλεπε, ἀλλὰ ἔπεσε
ἀπὸ κεῖ ποὺ δὲν ἔβλεπε. Θάνατε, ποῦ εἶναι τὸ κεντρί σου; Ἅδη, ποῦ εἶναι ἡ δύναμί
σου;
Ἀνέστη ὁ Χριστὸς καὶ σὺ καταβλήθηκες. Ἀνέστη ὁ Χριστὸς κι ἔπεσαν οἱ
δαίμονες. Ἀνέστη ὁ Χριστὸς καὶ χαίρονται οἱ ἄγγελοι. Ἀνέστη ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ζωὴ
πλέον πορεύεται. Ἀνέστη ὁ Χριστὸς καὶ δὲν ἔμεινε κανεὶς στὰ μνήματα. Ἀφοῦ
ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, ἔγινε τὸ ξεκίνημα τῆς ἀναστάσεως ἀπὸ τοὺς
νεκρούς. Σαὐτὸν ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ ἐξουσία στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Κυριακὴ Πάσχα 2.5.2021
ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ-ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ 
 
 μτφρσς ἀρ.νι.μα. 
(π. Νικηφόρος Μανάδης)

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology