1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου «Εὐλόγησον Κύριε τόν στέφανον, τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου…»
1η Σεπτεμβρίου, ἀρχή τῆς ἰνδίκτου. Δηλαδή, ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Νέο ξεκίνημα σέ ὅλα. Ἀλλά τί εἶναι ἴνδικτος καί γιατί τότε ξεκινᾶ τό ἐκκλησιαστικό ἔτος;
Ἡ ἱστορία τῆς ἰνδίκτου ξεκινάει ἀπό τήν Ἀνατολή. Ἐκεῖ τά περισσότερα ἡμερολόγια εἶχαν ὡς πρωτοχρονιά τήν 24η Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς φθινοπωρινῆς ἰσημερίας.

Ἐπειδή, ὅμως ἡ 23η ἦταν ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ αὐτοκράτορα τῆς Ρώμης Ὀκταβιανοῦ, ἡ πρωτοχρονιά μετατέθηκε στίς 23 τοῦ μήνα, ἡ ὁποία καθορίσθηκε ὡς ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου.

Ἴνδικτος εἶναι λέξις λατινική (indictio) καί σημαίνει τήν δεκαπενταετή περίοδο κατά τήν ὁποία διεταζόταν γενική ἀπογραφή τῶν κατοίκων τοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους καί εἴσπραξη τῶν φόρων.

Ἴνδικτος κατάντησε νά σημαίνει ἀργότερα τό ἔτος καί ἀρχή τῆς ἰνδίκτου τήν Πρωτοχρονιά. Αὐτή τήν πρωτοχρονιά ἡ Ἐκκλησία τῆς ἔδωσε χριστιανικό περιεχόμενο, ἀφοῦ τοποθέτησε σ’ αὐτήν τήν ἑορτή τῆς συλλήψεως τοῦ Προδρόμου.

Ἀργότερα, τό 462 μ.Χ., γιά πρακτικούς λόγους καί γιά νά συμπίπτει ἡ πρώτη τοῦ ἔτους μέ τήν πρώτη τοῦ μηνός, ἡ ἐκκλησιαστική πρωτοχρονιά μετατέθηκε τήν 1η Σεπτεμβρίου.


Αὐτά ὅσον ἀφορᾶ τά ἱστορικά στοιχεῖα γιά τήν ἀρχή τῆς ἰνδίκτου.


Ὅπως ὅμως προαναφέρθηκε, ἡ Ἐκκλησίαμας ἔδωσε σ’ αὐτή τήν ἡμερομηνία χριστιανική διάσταση καί νόημα. Τήν 1η Σεπτεμβρίου τελεῖται μιά πολύ ὄμορφη ἀκολουθία μέ πλούσιο ὑμνογραφικό περιεχόμενο.

Τό Ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας ἔχει ὡς ἑξῆς:

Ἦχος β΄
Ὁπάσης Δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ Ἰδίᾳ ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τό στέφανον, τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χριστότητός σου, Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τούς βασιλεῖς καί τήν πόλιν σου, πρεσβεῖαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Θέλουμε ὅλοι στήν ζωή μας καί σέ ὅλα μας τά πράγματα νά ὑπάρχει καλό ξεκίνημα. Δίνουμε πολλές εὐχές γιά κάτι καινούργιο πού ξεκινᾶμε πάντα. Καθώς τίς ἀκοῦμε, ἐνδόμυχα μέσα μας ἐπιθυμοῦμε, ἡ εὐχή πού μᾶς ἔδωσαν, νά εἰσακουσθεῖ.

Ἐάν λοιπόν χρειαζόμαστε ὅλοι μας τίς ἀνθρώπινες εὐχές πόσο μᾶλλον τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς ὁποίας εἴμαστε μέλη βαπτισμένα. Πόσο κατανύσσεται ἡ ψυχή μας καθώς ἀκοῦμε τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ, τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου καί ἄλλων.


Ἰδιαίτερα τώρα, μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, καθώς μπροστά μας ξανοίγεται τό πέλαγος τῶν δυσκολιῶν τῶν μαθημάτων μας ποῦ ἀλλοῦ θά μπορούσαμε νά καταφύγουμε; Ἡ μάνα μας Ἐκκλησία, σοφά τοποθέτησε στήν ἀρχή τοῦ κάθε σχολικοῦ ἔτους νά γίνεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ.

Ἡ παρακάτω προσευχή γράφτηκε γιά τήν μαθητιώσα νεολαία καί τήν καλή ἐπίδοση τῶν μαθημάτων τους.

«Εὐχαριστοῦμεν Σοι, Κύριε καί Θεέ τοῦ ἐλέους καί τῶν οἰκτιρμῶν, ὅτι ἡξίωσας ἡμᾶς τούς παῖδας Σου καί ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, τῶν ἀφάτων εὐεργεσιῶν Σου. Κατηύγασας τάς διανοίας ἡμῶν τῷ φωτί τῆς Σῆς θεογνωσίας.

Ἐφαίδρυνας ἡμῶν τόν νοῦν τῇ ἐπιγνώσει τῆς Σῆς ἀληθείας καί ἀπεκάλυψας ἡμῖν τά καλά καί σωτήρια μαθήματα. Διό προσπίπτοντες τῇ Σῇ ἀγαθότητι, Σοῦ δεόμεθα καί Σέ παρακαλοῦμεν, τήν ἀνεξάντλητον τῆς σοφίας πηγήν. Δίδαξον ἡμᾶς ποιεῖν πάντοτε τό θέλημά Σου τό ἅγιον.

Εὐλόγησον ἡμῶν τάς ψυχάς καί τά σώματα, τά ἔργα καί τούς λόγους. Χάρισαι ἡμῖν ἡλικίας τε καί σοφίας προκοπήν, ἠθῶν διόρθωσιν καί ἀρετῆς ἐπίδοσιν, ἴνα δοξάζομέν Σε ἐπί πᾶσιν ὡς πάντων τῶν ἀγαθῶν αἴτιον καί χορηγόν, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.»


Καλή καί εὐλογημένη χρονιά!


Ἀναζητητής

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
Περιοδική ἔκδοση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
Τεῦχος 29 – Σεπτέμβριος 2010

Εἰκόνα ἀπὸ: Ὀρθόδοξος Συναξαριστής

Πηγή από τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology