Τό Πιστεύω παιδιά μου νά τό λέτε πρωί καί βράδυ.

Τό Πιστεύω παιδιά μου νά τό λέτε πρωί καί βράδυ. Διότι έτσι όμολογούμε τήν πίστη μας καί , ό,τι κιάν μάς συμβεί κατά τήν διάρκεια τής ήμέρας ή τής νύχτας , θά έχουμε όμολογήσει τόν Κύριο. Τό Πάτερ ήμών μά τό λέτε άργά γιά νά τό καταλαβαίνετε. Κι όταν έχετε σοβαρές δοκιμασίες καί βαριές άσθένειες , είναι έπίσκεψη Θεού ... Είναι γιά τήν μετάνοιά μας. Ή μ ε τ ά ν ο ι α είναι δώρο Θεού !!! Πρέπει νά τή ζητάμε , γιά νά γίνουμε σκεύη έκλογής. 
 
Γέροντος Άμβροσίου Λάζαρη

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology