Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31-12-2017 (Πρό των Φώτων)


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Τιμόθεον Β΄επιστολή (δ΄ 5-8)Τέκνον Τιμόθεε, νήφε εν πάσι, κακοπάθησον, έργον ποίησον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου πληροφόρησον. Εγώ γάρ ήδη σπένδομαι, και ο καιρός της εμής αναλύσεως εφέστηκε.
Τόν αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστιν τετήρηκα· λοιπόν απόκειταί μοι ο της δικαιοσύνης στέφανος, όν αποδώσει μοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε εμοί, αλλά και πάσι τοίς ηγαπηκόσι την επιφάνειαν αυτού.
Απόδοση στη νεοελληνική:
Τέκνον Τιμόθεε, να είσαι σώφρων εις όλα, κακοπάθησε, κάμε έργον ευαγγελισμού, την υπηρεσίαν σου κάνε εις την εντέλειαν. Εγώ είμαι έτοιμος να χύσω το αίμά μου σαν σπονδήν και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφθασε.
Τόν αγώνα τον καλόν αγωνίσθηκα, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν ετήρησα και τώρα πλέον μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίον θα μου δώση ο Κύριος κατ’ εκείνην την Ημέραν, ο δίκαιος κριτής, όχι μόνον δε εις εμέ αλλά και εις όλους που θα έχουν αγαπήσει την εμφάνισίν του.


ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κατά Μάρκον (α΄ 1 – 8)

Αρχή του ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιού του Θεού.
Ως γέγραπται εν τοίς προφήταις, ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου πρό προσώπου σου, ός κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου· φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τάς τρίβους αυτού, εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμω και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Και εξεπορεύετο πρός αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και οι Ιεροσολυμίται, και εβαπτίζοντο πάντες εν τώ Ιορδάνη ποταμώ υπ᾿ αυτού εξομολογούμενοι τάς αμαρτίας αυτών.
Ήν δε ο Ιωάννης ενδεδυμένος τρίχας καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφύν αυτού, και εσθίων ακρίδας και μέλι άγριον. Και εκήρυσσε λέγων· έρχεται ο ισχυρότερός μου οπίσω μου, ού ουκ ειμί ικανός κύψας λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού.
Εγώ μέν εβάπτισα υμάς εν ύδατι, αυτός δε βαπτίσει υμάς εν Πνεύματι Αγίω.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Η αρχή του ευαγγελίου του Ιησού Χριστού του υιού του Θεού έγινε σύμφωνα με εκείνο που είναι γραμμένον εις τους προφήτας: Ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου πρίν από σέ, ο οποίος θα πρετοιμάση τον δρόμον σου εμπρός σου. Φωνή ένός που φωνάζει εις την έρημον· ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, καμετε ίσιους τους δρόμους του. Εμφανίσθηκε ο Ιωάννης, ο οποίος εβάπτιζεν εις την έρημον και εκήρυττε βάπτισμα μετανοίας πρός συγχώρησιν των αμαρτιών. Και ερχότανε πρός αυτόν ολόκληρη η χώρα της Ιουδαίας και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και εβαπτίζοντο όλοι από αυτόν εις τον Ιορδάνην ποταμόν, αφού εξωμολογούντο τάς αμαρτίας των.
Ο Ιωάννης εφορούσε ένδυμα από τρίχες καμήλου και δερμάτινην ζώνην γύρω από την μέσην του και έτρωγε ακρίδες και άγριο μέλι. Εκήρυττε και έλεγε, «Έρχεται ύστερα από εμέ εκείνος, ο οποίος είναι ισχυρότερος από εμέ και του οποίου δεν είμαι ικανός να σκύψω και να λύσω τα λουριά από τα υποδήματά του.
Εγώ σας εβάπτισα με νερό, αυτός όμως θα σας βαπτίση με Άγιον Πνεύμα».

Πηγή: http://theomitoros.blogspot.com/2017/12/31-12-2017.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology