Συγχώρηση προσβολών – κρίση του πλησίον

Συγχώρηση προσβολών 
Δέν πρέπει να καλλιεργούμε στην καρδιά μας κακία ή μίσος ενάντια στον πλησίον που είναι κακόβουλος. Μάλ­λον θα πρέπει να αγωνιστούμε να τον αγαπήσουμε και να εί­μαστε όσο το.. δυνατό περισσότερο καλοί, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ίησού Χρίστου:«αγαπάτε τους έχθρούς υμών, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς» (Ματθ. ε’ 44).
Αν κάποιος σε προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέ­πει όχι μόνο να μην τον εκδικηθείς, αλλά αντίθετα να τον συγχωρήσεις με όλη την ψυχή σου, ακόμα κι αν επι­μένει σ’ αυτό, συμμορφούμενος στο λόγο του Θεού: «Έάν μη άφήτε τοις άνθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ό πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» (Ματθ.-στ’ 15)· και πάλι: «προσεύχεσθε υπέρ των έπηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς» (Ματθ. ε ‘ 44).
Έτσι, αν αγωνιστούμε όσο εξαρτάται άπό τις δυνάμεις μας να εκπληρώσουμε αυτή την εντολή, μπορούμε να ελπίζουμε ότι το θείο φως θα λάμψει στις ψυχές μας και θα ανοίξει σε μας ό δρόμος για την άνω Ιερουσαλήμ.

Μην κρίνεις τον πλησίον
Δέν πρέπει να κρίνουμε κανένα, ακόμα και αν με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε κάποιον να άμαρτάνει ή να παρα­βαίνει τις εντολές του Θεού. Ό λόγος του Θεού λέει: «Μή κρίνετε ίνα μη κριθήτε» (Ματθ. ζ ‘ 1), και πάλι: «Σύ τις ει ό κρί­νων άλλότριον οίκέτην; τω ίδίω Κυρίω στήκει ή πίπτει- οταθήσεται δέ- δυνατός γάρ έστιν ό Θεός στήσαι αυτόν» (Ρωμ. ιδ’ 4).
Δέ γνωρίζουμε για πόσο καιρό θα μπορέσουμε να πα­ραμείνουμε στην αρετή, όπως λέει ό προφήτης, που απόκτη­σε τη γνώση αυτή με εμπειρία: «Εγώ δε είπα έν τη ευθηνία μου- ού μη σαλευθώ εις τον αιώνα, άπέστρεψας δε το πρόσωπον σου και έγενήθην τεταραγμένος» (Ψαλμός κθ’ 7,8),θά είναι πολύ ωφέλιμο να έχουμε πάντα κατά νου τα λόγια του Αποστόλου: «Ό δοκών έστάναι βλεπέτω μη πέση» (Α’ Κορινθ. ι’12).

από το βιβλίο: “Φιλικαλία των Ρώσων νηπτικών” Διδαχές Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, εκδόσεις Πέτρου Μπότση, Αθήνα 1983πηγή

Πηγή: http://inpantanassis.blogspot.com/2018/01/blog-post_41.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology