Πανελλήνιες: Προσευχή για φώτιση και καλά αποτελέσματα – Άγιοι Προστάτες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ: Διαβάστε την προσευχή για τις Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους, για καλά αποτελέσματα.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της.. Αληθείας, ο Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής Χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τάς ψυχάς ημών.Άξιόν εστιν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν
Ψαλμός 11ΣΩΣΟΝ με, Κύριε, ότι εκλέλοιπεν όσιος, ότι ωλιγώθησαν αι αλήθειαι από των υιών των ανθρώπων. μάταια ελάλησεν έκαστος πρός τον πλησίον αυτού, χείλη δόλια εν καρδία, και εν καρδία ελάλησε κακά. εξολοθρεύσαι Κύριος πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορρήμονα. τους ειπόντας· την γλώσσαν ημών μεγαλυνούμεν, τα χείλη ημών παρ᾿ ημίν εστι· τις ημών Κύριός εστιν; από της ταλαιπωρίας των πτωχών και από του στεναγμού των πενήτων, νύν αναστήσομαι, λέγει Κύριος· θήσομαι εν σωτηρίω, παρρησιάσομαι εν αυτώ. τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπυρωμένον, δοκίμιον τη γή κεκαθαρισμένον επταπλασίως. σύ, Κύριε, φυλάξαις ημάς και διατηρήσαις ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. κύκλω οι ασεβείς περιπατούσι· κατά το ύψος σου επολυώρησας τους υιούς των ανθρώπων.Μαρία Μήτηρ Χριστού του Κτίστου, βίβλος Θεού η πανσφράγιστος, ουρανών εν βίβλοις, σαίς λιταίς αγνή, καμέ γράψον.Ως ούσα φωτοειδής, Πανάχραντε Θεογενήτρια, φωτιστικαίς πρεσβείαις σου αγνή σκοτισθέντα με φώτισον και του φωτός βαδίζειν μέ, τάς θείας τρίβους, καταξίωσον.
Ευαγγέλιον
(Ιωάνν. ιδ΄12-26)Αμήν αμήν λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα ά εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει, ότι εγώ πρός τον πατέρα μου πορεύομαι, και ότι αν αιτήσητε εν τώ ονόματί μου, τούτο ποιήσω, ίνα δοξασθή ο πατήρ εν τώ υιώ. εάν τι αιτήσητε εν τώ ονόματί μου, εγώ ποιήσω.᾿Εάν αγαπάτέ με, τάς εντολάς τάς εμάς τηρήσατε, και εγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ᾿ υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας, ό ο κόσμος ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινώσκει αυτό· υμείς δε γινώσκετε αυτό, ότι παρ᾿ υμίν μένει και εν υμίν έσται. ουκ αφήσω υμάς ορφανούς· έρχομαι πρός υμάς.Ταύτα λελάληκα υμίν παρ᾿ υμίν μένων ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το ῞Αγιον ό πέμψει ο πατήρ εν τώ ονόματί μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα ά είπον υμίν.
ΕΥΧΗ
Δεσπότα Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Πατρός, η αυτοσοφία και πάσης συνέσεως χορηγός,Ο Το Πανάγιον Σου Πνεύμα καταπέμψας πλουσιοδώρως επί τους Σούς αγίους αποστόλους και μαθητάς και εξ ‘αγραμμάτων αλιέων , θεολόγους και κοσμοκήρυκας σοφωτάτους αναδείξας .
Αυτός Φιλάνθρωπε, κατάπεμψον και επί τον – την δούλον-ην …….(τό όνομα του μαθητού) την φωτιστικήν ακτίνα του Πνεύματός σου, εις εύκολον μέν κατανόησιν των αναγινωσκομένων, εις καρποφορίαν δε ψυχωφελούς γνώσεως, προόδου , αληθείας και ευοδόσεως εις τάς προκειμένας εξετάσεις, ίνα πορευόμενοι εν τώ φωτί των εντολών Σου, δοξάζομεν διά παντός, ψυχή και σώματι,τό πανάγιον και προσκυνητόν Όνομά Σου σύν τώ Πατρί και τώ Αγίω Πνεύματι. Αμήν.Σόφισον Χριστέ, αοράτως τάς νεάνιδας, και τους νέους ταίς βολαίς ενεργειών,
τής σοφίας Σου, Χριστέ, κατά την έτασιν.Πρόθυμον σπουδήν,πρός μελέτην και εμπέδωσιν των ποικίλων μαθημάτων Ιησού
τοίς παιδίοις αφειδώς επιχορήγησον.Η πάσα νεολαία, προσδοκά Χριστέ μου, επιτυχίας κομίσαι ωφέλειαν,
εκ των ποικίλων αγώνων , αυτής τη ρώμη σου.Λαλήσαι εις τα ώτα, μαθητών και νέων, τα ακριβή και τα άριστα Παναγνέ,
κατά την ώραν αιτούμεν,τών εξετάσεων.Πάνσοφε Χριστέ μου Ιησού, η πηγή της όντως σοφίας, φώτισον δεόμεθα, ταίς ενεργείαις σου, όπως έχωσιν άπαντες,εν τη εξετάσει, νούν οξύν και γρήγορον,
εις το συγγράψασθε, πάσας τάς ορθάς αποκρίσεις,εν ταίς ερωτήσεσι Σώτερ,
ταίς υποκειμέναις αυτοίς πάντοτε.
Πανελλήνιες εξετάσεις – Προστάτες Άγιοι
Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας (12η Φεβρουαρίου)
Νόμον ένθεον, εμμελετήσας, την ουράνιον, γνώσιν εκλάμπεις, τη Εκκλησία Ιεράρχα Μελέτιε, την γάρ Τριάδα κηρύττων ομότιμον, αιρετικών διαλύεις τάς φάλαγγας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.Όσιοι Διονύσιος «ο ρήτωρ» και ο υποτακτικός του Άγιος Μητροφάνης ο Πνευματικός (9η Ιουλίου)
Θείοις άνθραξι, της εγκρατείας, πάθη φλέξαντες, τα φρυγανώδη, ασκητικώς εν τώ Άθω ηστράψατε· τώ γάρ αδύτω φωτί λαμπρυνόμενοι, των θεοφόρων εφάμιλλοι ώφθητε, Διονύσιε σοφέ, και θείε Μητρόφανες, αιτούμενοι ημίν το μέγα έλεος.
Κομβοσχοίνι : Σε κάθε κόμπο λέμε:
«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον – την δούλον- ην Σου …….(το όνομα του μαθητού)»
Τής ευσπλαγχνίας την πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις σέ, μη αστοχήσωμεν, ρυσθείημεν διά σου των περιστάσεων, σύ γάρ εί η σωτρηρία του γένους τώνχριστιανών.Δι᾿ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
-Προσευχητάριον ειδικών περιστάσεων


-Το Προσευχητάρι της Παναγίας


-Προστάτες Άγιοι για 909 περιστάσεις


Παρακλητικός Κανών εις τον Δεσπότην Χριστόν,


Υπέρ των μαθητών των υποκειμένων εις εξετάσεις.-– Μητροπολίτου Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ

-Ευχολόγιον Ι.Μ.Σίμωνος Πέτρας –Άγιον Όρος).
askitikon.eu
Πηγή: Σημεία Καιρών

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology