Ὀμολογία Χριστοῦ

Δεῦτε καταπαύσωμεν πάσας τὰς Ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς: Οὐαὶ ὑμῖν Ἄρχοντες Ὑποκριταὶ ὅτι κλείνετε ταῖς ἐκκλησίες, ταῖς δὲ ὑπεραγορὲς ἀφήνετε ἀνοιχτέςΟὐαὶ ὑμῖν Ἄρχοντες Ὑποκριταί ὅτι κλείνετε ταῖς ἐκκλησίες, ταῖς δὲ ὑπεραγορὲς ἀφήνετε ἀνοιχτές.

Οὐαὶ ὑμῖν Ἄρχοντες Ὑποκριταί ὅτι ὀρκιστήκατε εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν ὀρκομωσίαν σας, ἡ δὲ καρδία ὑμῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ' Αὐτοῦ.

«πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν Υἱὸν οὐδὲ τὸν Πατέρα ἔχει» (Α᾿ Ἰωάν. β᾿ 23), βρίσκει ἐδὼ πλήρη ἐφαρμογή.

Δεῦτε καταπαύσωμεν πάσας τὰς Ἑορτὰς τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς (Ψαλμ. ογ'), λέγουσιν εἰς τὰς Στοὰς αὐτῶν, ὅμως ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Χριστὸς ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς.

Ἀνοῖξτε τὶς ἐκκλησίες τώρα! 
 

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology