Ἡ ψυχοθεραπευτικὴ ἀξία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

Γράφει ὀ Σταῦρος Ι. Μπαλογιάννης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Νευρολογίας ΑΠΘ
Ἡ Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ εἶναι μία εἰρηνική, πνευματικὴ ψαλμωδία, ἡ ὁποία ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ἀνύψωση τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ἀπὸ τὸν γήινο κόσμο εἰς τὸν οὐράνιο. Προκαλώντας τὸ πνεῦμα τῆς γαλήνης, τῆς ἀπάθειας, τῆς ἠρεμίας, τῆς ἀποτελεσματικῆς ἐνδοσκόπησης, τῆς πραγματικῆς ἐνόρασης καὶ αὐτογνωσίας, ἡ Βυζαντινὴ μουσική, εἰς μία ἁρμονικὴ συνύφανση μὲ τὴν βυζαντινὴ εἰκονογραφία τῶν ναῶν μας, γίνεται μία ὁδὸς ἐξαγνισμοῦ τῆς ψυχοσωματικῆς ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου. Εἰς τὸ ἀνθρώπινο νοῦ, ὁ ὁποῖος ὑποφέρει ἀπὸ τὴν συνεχῆ παρεμβολὴ τῆς συγχρόνου κοσμικῆς μουσικῆς καὶ τὴν ἐπιθετικότητα, τὴν ἀνησυχία, τὴν θλίψη, τὸν ἀνταγωνισμό, τὴν κυριαρχία, τὰ ἀπαιτητικὰ καὶ ἀναπόφευκτα ἀδιέξοδά της συγχρόνου κοινωνίας , ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ εἶναι τὸ ἰδανικὸ φάρμακο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐσωτερικῆς ὁμοιοστάσεως καὶ τὴν ἐναρμόνιση τῶν ἀνώτερων νοητικῶν διεργασιῶν μὲ τὶς πνευματικὲς προσδοκίες καὶ ἀναβάσεις τῆς ψυχῆς. Εἰς τὴν θέση τῆς ἐσωτερικῆς δυσαρμονίας, ἡ ὁποία συχνὰ ὠθεῖ εἰς ἀληθῆ σύγχυση τὰ ἀνθρώπινα συναισθήματα, ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ εἶναι ἱκανὴ νὰ εἰσαγάγει τὶς μοναδικὲς ἀξίες τῆς μετάνοιας, τῆς ταπεινότητας, τοῦ αἴνου, τῆς εὐχαριστίας καὶ τῆς...
εὐγνωμοσύνης, ἐγκαθιδρύοντας πραγματικὰ τὴν πολύτιμη ἐσωτερικὴ ἁρμονία. Εἰς τὸ ὑφιστάμενο τόσες ταλαντώσεις, δονήσεις καὶ μεταπτώσεις ψυχολογικὸ ὑπόβαθρο τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς μας, ὁ ὁποῖος ἀσφυκτιὰ ἀπὸ τὴν ματαιότητα καὶ τὸ βάρος τῶν συνεχών ἐφήμερων εὐδαιμονικῶν ἐπιδιώξεων, ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ προσφέρει ἕναν μυστικὸ θησαυρὸ γεμάτο πνευματικὸ ἄρωμα, εὐτυχία καὶ ἐξύψωση, μεταμέλεια, χαροποιὸ πένθος, ἠρεμία, εἰρήνη καὶ φῶς.
Καταλαβαίνοντας τὸ μήνυμα τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ προετοιμάζεται νὰ δεχτεῖ τὸ αἰώνιο μυστήριο τοῦ ἀπεράντου ἐλέους καὶ τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου, τὸ θαυμαστὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὸν προορισμὸ τῆς διὰ τὴν αἰωνιότητα.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἄρθρον, Σταῦρος Ι. Μπαλογιάννης «Ἡ φιλοσοφία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὑπὸ τὴν ὀπτικὴν γωνίαν τῶν Νευροεπιστημῶν» Proceedings of the 1st Int. Interdisciplinary Musicological Conference, 9 June-3 July 2014, Volos, Greece
πηγή:

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology