f

Panel

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων


«Μακάριοι οἱ ἀκούον­τες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­τόν».
Στούς μακαρισμούς τῆς ἐπί τοῦ Ὄρους ὁμι­λίας ὁ Χριστός προ­σθέ­τει σήμερα ἕναν ἀκόμη μακαρισμό. Ἕναν μα­κα­­­ρισμό μέ ἀφορμή τά ἐγ­κωμιαστικά λόγια μι­ᾶς ἄγνωστης γυναί­κας μέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀκροατῶν του, πού μα­κά­ρισε τήν Παναγία Μη­­­τέρα του, γιατί ἀξιώ­θη­κε νά γεννήσει τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ. Καί ὁ μα­κα­ρισμός αὐτός δέν ἀπευθύ­νεται μόνο στήν Παναγία ἀλ­λά καί σέ ὅποιον βα­δίζει τήν ὁδό τῆς ὑπα­κοῆς τῶν ἐν­τολῶν τοῦ Θεοῦ.
«Μακάριοι οἱ ἀκούον­τες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐ­τόν». Εὐτυχεῖς δέν εἶ­ναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς ἀκούουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐκεῖνοι πού τόν ἀκοῦν καί τόν ἐ­φαρ­­­­μόζουν. Για­τί οἱ πρῶ­­τοι μοιά­ζουν μέ τή γῆ πού δέχεται τόν σπό­ρο τοῦ θείου Λόγου, ἀλ­λά λόγω τῆς ξηρότητός της δέν φυτρώνει, καί ὁ ἀέρας τόν παρασύρει μα­­κριά, καί δέν καρ­πο­φορεῖ. Ὅσοι ὅμως τόν ἀκοῦν καί τόν φυλάσ­σουν μοιάζουν μέ τήν εὔφορη γῆ πού τόν δέ­χε­­ται καί τοῦ δί­νει τή δυνατότητα νά βλαστή­σει καί νά καρ­πο­φορή­σει «καρπόν ἑκα­τον­τα­πλασίονα».

Καί εἶναι μακάριοι «οἱ ἀκούοντες καί φυλάσ­σοντες», διότι ἡ ἀκοή καί ἡ φύλαξη τοῦ λό­γου καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, τούς κάνει ἀξί­ους καί τῶν ὑπο­λοί­πων μακαρισμῶν. Διότι ἐντολή τοῦ Θεοῦ πού ἐφαρμόζουν εἶναι ἡ τα­πείνωσις, ἡ πραό­της, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἐλε­η­μο­σύ­νη, ἡ καθαρό­της τῆς καρδίας, ἡ εἰ­ρήνη καί ἡ ἐπιδίωξή της, καί ἡ ὁμολο­γία τοῦ ὀνό­ματος τοῦ Θεοῦ· καί σέ ὅλα αὐτά φθάνει ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐναρ­μο­νίζει τή ζωή του μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.
Σέ ὅλα αὐτά ἔφθασε καί ὅλα αὐτά ἐπέτυχε ἡ Παναγία μας, ἡ ὁποία ἀπό τήν παιδική της ἡλικία ἀφι­ε­ρώθηκε στόν Θεό καί στήν ἀκοή τοῦ λόγου του.
Τριε­τίζουσα εἰσῆλ­θε στά Ἅγια τῶν Ἁγίων καί ἔμεινε ἐκεῖ μελε­τῶ­ντας τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ζῶντας σύμφωνα μέ αὐτόν. Ἔμενε στόν ναό τοῦ Θεοῦ φυλάσ­σο­ντας τόν ἑαυτό της ἀπό τίς ἐπιρροές καί τίς ἐπι­δράσεις τοῦ κόσμου καί φυλάσσοντας συγ­χρό­νως τόν νόμο του μέσα στήν ψυχή της.
Ὁ ναός τοῦ Θεοῦ ἦταν γι᾽ αὐτήν σάν ἕνα πνευ­μα­­τικό θερμοκήπιο μέ­σα στό ὁποῖο ὁ σπόρος τοῦ θείου λόγου φύ­τρωσε καί βλάστησε καί καρποφόρησε τούς καρ­πούς τῶν ἀρετῶν καί τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἔτσι ὥστε ὄχι μόνο νά ἀξι­ω­θεῖ ὅλων τῶν μα­κα­ρι­σμῶν ἀλλά νά γί­νει αὐ­τή τήν ὁποία θά μακά­ριζαν καί θά μακαρί­ζουν «πᾶ­σαι αἱ γενεαί»· αὐτή γιά τήν ὁποία ψάλ­λουμε σέ κάθε θεία λειτουργία τόν ἀγγελο­δί­δακτο ὕμνο «Ἄξιον ἐστίν ὡς ἀληθῶς μακα­ρίζειν σε τήν Θεοτόκον τήν ἀει­μα­κάριστον καί πανα­μώ­μητον καί μη­τέ­ρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
Γιατί εἶναι πραγμα­τι­κά ἄξιο καί δίκαιο νά ὑμνοῦμε καί νά μακα­ρί­ζουμε τήν Παναγία, πού μέ τήν καθαρότητα καί τήν ἁγιότητά της κα­τόρ­θωσε νά ὑπερβεῖ τά μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, κατόρθωσε νά εὐαρεστήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὥστε ὄχι μόνο νά γίνει αὐτή πού θά δάνειζε στόν Λόγο τοῦ Θεοῦ τήν ἀνθρώ­πι­νη σάρκα, ἀλλά καί θά τόν φύλαττε διαπαντός στή μητρική της ἀγκά­λη γιά νά πρεσβεύει καί νά με­σιτεύει ὑπέρ ἡ­μῶν.
Καί ἐάν, ἀδελφοί μου, ὅλοι οἱ πιστοί ἔχουν λό­γο νά μακαρί­ζουν καί νά ὑμνοῦν τήν Πα­ναγία Μητέρα τοῦ Κυ­ρίου, τῆς ὁποίας σή­μερα τιμοῦμε τήν εἴσοδο εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁ­γίων, ἐμεῖς οἱ Ἕλλη­νες ἔχου­με ἐπιπλέον λό­γους νά τήν τιμοῦμε καί νά τήν εὐγνω­μο­νοῦμε, γιατί ἡ Παναγία μας ἦταν αὐτή πού πάντοτε προστά­τευ­­σε τό Ἔθνος μας ἀπό τούς κινδύνους πού τό ἀπειλοῦσαν καί τό ἀπειλοῦν· εἶναι αὐτή πού προστάτευσε καί προ­στατεύει τόν στρατό μας, ὁ ὁποῖος διαφυ­λάσ­σει τά ὅρια τῆς πα­τρώας γῆς ἀπό τίς ἐ­χθρι­κές ἐπι­θέσεις καί συντηρεῖ τήν πατρίδα μας ἐλεύ­θε­ρη καί ἀνε­ξάρτητη. Εἶναι αὐτή ἡ ὁποία στή μακραίωνη ἱστορία τῆς χώρας μας ἀποδείχθηκε ὑπέρ­μα­χος στρατηγός καί ἀκα­ταίσχυντος προ­στασία τῶν στρατιω­τῶν μας, ὅπου καί ἐάν ἀγωνι­ζό­ταν, μέ ὅποιες συνθῆ­κες καί ἐναντίον ὁποι­ου­δήποτε ἀντιπά­λου πο­λεμοῦσαν.
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, μακαρίζοντάς την καί ἐμεῖς σήμερα καί κατα­στέφοντάς την μέ τούς ὕμνους καί τά ἐγκώμια τά ὁποῖα ἡ εὐλάβεια τῶν ὀρθοδόξων πρός τό ἱερό της πρόσωπο συνέ­θεσε, ἄς προσέξουμε ἰδι­­­­αίτερα τόν μακαρι­σμό τοῦ Υἱοῦ της, «μα­κάριοι οἱ ἀκού­ον­τες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί φυλάσσοντες αὐτόν»· καί ἄς προσπα­θήσουμε νά ἐναρμονί­σου­με τή ζωή μας μέ τόν λόγο του, ὅπως τό ἔκανε σέ ὅλη της τή ζωή ἡ Πα­να­γία μας, ἀν­ταποδί­δον­τάς της, μέ τήν ὑπακοή μας στόν Υἱό της, τήν εὐγνωμο­σύνη πού τῆς ὀφείλου­με γιά τήν προ­στα­σία πού μᾶς χαρίζει πάντο­τε.


Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MHNYMA

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω.

Ελάτε να πάμε για προσκύνημα στην νέα ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω που βρίσκεται κοντά στο Λιτόχωρο στὴ θέση που υπήρχε το μετόχι...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...