Γιατί να απελπισθείς, αφού υπάρχει Θεός μακρόθυμος;

Ο Απόστολος Παύλος λέγει:
“Πολυμερώς και πολυτρόπως”.

Δηλαδή κάθε άνθρωπος θα σωθεί ανάλογα
Με την προαίρεση και τον αγώνα που κάνει. Να τηρείς τις εντολές του Θεού.

Σκάψε βαθιά μέσα σου…

Ένας νέος πήγαινε να σπουδάσει, για να γίνει σοφός
Αλλά δεν μπόρεσε.

Δυσκολεύτηκε και γύρισε πίσω.

Γυρίζοντας είδε στο δρόμο, κοντά σ’ ένα χωριό
Μία γυναίκα να βγάζει νερό από ένα πηγάδι.

Πλησίασε και είδε ότι το σχοινί με τον καιρό είχε χαράξει την πέτρα.
Σκέφθηκε…

“Γιατί εγώ να μην μπορώ να γίνω σοφός”;

Και πήρε την απόφαση δια να επιστρέψει και να συνεχίσει την προσπάθεια του.

Έτσι κι’ εσύ, να έχεις ισχυρά θέληση, να υπομένεις και να επιμένεις στον αγώνα και θα σωθείς.

Ποτέ μην απελπίζεσαι.

Δεν υπάρχει αμαρτία ασυγχώρητη για το Θεό.

Η ευσπλαχνία και το έλεος Του είναι άβυσσος.

Η υπερηφάνεια και η απελπισία είναι από τον διάβολο.

Γιατί να απελπισθείς, αφού υπάρχει Θεός μακρόθυμος;

Και άνθρωπο να σκοτώσεις, μην απελπίζεσαι.

Πες, τώρα έγινε, δεν διορθώνεται.

Εσύ, Θεέ μου, συγχώρα με.

Η απελπισία είναι μεγάλη αμαρτία, είναι απιστία.

Τον νουν σου να έχεις εις τον Άδην, αλλά απελπισία ποτέ να μην κυριεύσει την ψυχή σου.

Ένας μοναχός, που ο διάβολος του έσπειρε λογισμούς απελπισίας, του απάντησε:
“Τι με απελπίζεις; Και στην κόλαση να πάω, πάνω από σένα θα είμαι”.

Από
Askitikon

 

 

2 Σχόλια

  1. Eυαγγελιον Iωαννου , έκτο χωριο1 Μαΐου 2021 στις 12:19 π.μ.

    ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Aποκαλυψις Iωαννου , πέμπτο χωριο , έκτο στίχο1 Μαΐου 2021 στις 1:01 π.μ.

    .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ ν ο ν ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή
Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology