«Ἡ χαρὰ δὲν ἔρχεται ἀπὸ τὸ σῶμα ἀλλὰ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου


Σήμερα ποὺ τιμᾶμε τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ποὺ ἔχει πάρα πολλοὺς τίτλους, εἶναι Ἀπόστολος, εἶναι Εὐαγγελιστὴς, ἔχει γράψει τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, ἔχει γράψει τὴν Ἀποκάλυψη, ἔχει γράψει τὶς τρεῖς Καθολικές του Ἐπιστολὲς. Εἶναι ἐπίσης ἠγαπημένος τοῦ Κυρίου, εἶναι ἐπιστήθιος φίλος, ἔσκυψε πάνω στὸ στῆθος τοῦ Κυρίου καὶ ὁ Κύριος τοῦ ἀπεκάλυψε ποιὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ θὰ τὸν πρόδιδε, εἶναι καὶ παρθένος. Δηλαδὴ, ἔζησε μὲ παρθενία, μὲ ἁγνότητα καὶ ὑπερβάλλουσα καθαρότητα. Καὶ γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος ποὺ εἶναι ἀρχηγὸς τῶν παρθένων, ἐμπιστεύτηκε τὴν Παρθένο Μητέρα Του στὸν ἠγαπημένο καὶ παρθένο μαθητή Του, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, γιά νὰ καταλάβουμε πόσο μεγάλη τιμὴ ἔχει ἡ παρθενία καὶ ἡ καθαρότητα ἀπὸ τὴν προσκόλληση στὸ σῶμα, στὴ σάρκα καὶ στὶς ἡδονὲς τὶς σαρκικὲς, καὶ πόσο τιμᾶται ἀπὸ τὸν Κύριό μας ἡ ἁγνότητα, ἡ παρθενία, ἡ καθαρότητα, ἡ ὁποία δὲν εἶναι μόνο στὸ σῶμα, ἀλλὰ εἶναι καὶ στὸν νοῦ, εἶναι καὶ στὴν ψυχή.

Εἶναι ἡ καθαρότητα ἀπὸ κάθε αἰσχρὸ καὶ πονηρὸ λογισμὸ, καὶ ἀπὸ κάθε αἰσχρὴ καὶ πονηρὴ ἐπιθυμία, καὶ ἀπὸ κάθε ἀντίστοιχο βλέμμα ἐμπαθὲς. Γι’ αὐτὸ εἶπε ὁ Κύριος ὅτι ὅποιος δεῖ ἐμπαθῶς, δεῖ πονηρὰ μὲ σκοπὸ νὰ ἐπιθυμήσει, ἤδη ἐμοίχευσε στὴν καρδία του.

Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες ἀπάτες τοῦ διαβόλου ποὺ ἔχει πιάσει πολλοὺς στὴν ἐποχή μας, πολλοὶ δηλαδὴ ἔχουν πέσει στὴν παγίδα αὐτὴ τοῦ διαβόλου, εἶναι ἡ ἀπάτη ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ πάρει χαρὰ ἀπὸ τὸ σῶμα. Νὰ βρεῖ τὴν εὐτυχία του μέσῳ τοῦ σώματος καὶ γι’αὐτὸ καὶ λάτρεψε καὶ λατρεύει τὸ σῶμα καὶ τὰ σαρκικὰ πάθη, καὶ πέφτει σὲ ἀκατανόμαστες αἰσχρότητες, πορνεῖες, μοιχεῖες, διαζύγια καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ πολὺ γνωστὰ σὲ ὅλους μας.

Καί δὲν εἶναι αὐτὸ, παρὰ ὅπως εἴπαμε, ἡ μεγάλη ἀπάτη τοῦ διαβόλου στὴν ἐποχή μας. Καὶ ἄλλες εἶναι μεγάλες ἀπάτες ἀλλὰ αὐτὴ κυριαρχεῖ στὴν ἐποχή μας. Καὶ βλέπετε, ἡ παιδεία μας ἐπειδὴ εἶναι ἀθεϊστικὴ, ἐμπνέεται ἀπὸ κέντρα δαιμονοκρατούμενα καὶ καθοδηγεῖται. Καὶ ἡ διδακτέα ὕλη καθορίζεται ἀπὸ αὐτὰ τὰ κέντρα τὰ ὁποῖα μάχονται τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸν Χριστιανισμὸ. Ἐκ πεποιθήσεως μάχονται γι’ αὐτὸ καὶ εἰσάγουν αὐτὸ τὸ αἰσχρότατο μάθημα στὰ παιδιὰ, καὶ μάλιστα στὰ νήπια καὶ στὰ Δημοτικὰ, στὰ μικρὰ παιδιὰ. Τὸ μάθημα ποὺ νὰ διδάξει στὰ παιδιὰ ὅτι ἡ χαρὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀπὸ τὶς σαρκικὲς ἡδονὲς, ἀπὸ τὴν λατρεία τοῦ σώματος καὶ τῶν λειτουργειῶν του, καὶ μάλιστα αὐτῶν ποὺ δίνουν ἡδονὴ, εὐχαρίστηση στὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἔτσι σαρκοποιεῖται καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὄχι μόνο δηλαδὴ λειτουργεῖ σαρκικὰ μὲ τὸ σῶμα του ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή του γίνεται σάρκα. Καὶ γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγινε ὁ κατακλυσμὸς· «διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας», λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ.

Καί γιὰ αὐτὸ ἔγινε καὶ ἡ καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων, καὶ γι’ αὐτὸ θὰ γίνει καὶ ὁ φοβερὸς τελευταῖος πόλεμος, ὁ Ἀρμαγεδδῶνας, ὅπου θά ‘χουμε ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια θυμάτων, καὶ μεγάλη ἐξολόθρευση τεράστιων ἀνθρωπίνων μαζῶν, τεράστιου μέρους, μεγάλου μέρους ἀπὸ τὸν πληθυσμὸ τῆς Γῆς. Καὶ θὰ ἔχουμε τὴν τελικὴ συντέλεια καὶ τὴν Δευτέρα Παρουσία, ὅπως μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες, γιατὶ θὰ κυριαρχήσουνε τὰ σαρκικὰ πάθη, καὶ μάλιστα τὰ παρὰ φύσιν σαρκικὰ πάθη· ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ οἱ διαστροφὲς. Ὅταν θὰ μολύνει, ὅταν θὰ γίνει πολλὴ δηλαδὴ ἡ ὁμοφυλοφιλία, τότε εἶναι πολὺ κοντὰ ἡ Δευτέρα Παρουσία, μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Καὶ αὐτὸ ζοῦμε στὴν ἐποχή μας.

Ἄς ἔχουμε, λοιπὸν, τὸν νοῦ μας καὶ ἄς μὴν πέσουμε σ’ αὐτὴν τὴν παγίδα τοῦ διαβόλου. Ἡ χαρὰ δὲν ἔρχεται ἀπὸ τὸ σῶμα οὔτε ἀπὸ τὸ φαγητὸ οὔτε ἀπὸ τὶς σαρκικὲς ἡδονὲς, ἀλλὰ ἡ χαρὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. «Καρπὸς τοῦ πνεύματος ἐστὶν ἀγάπη, χαρὰ, εἰρήνη» καὶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ μᾶς ἀπαριθμεῖ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ὅλα τὰ καλὰ ποὺ ποθεῖ ἡ ψυχή μας καὶ ὁ ὅλος ἄνθρωπος εἶναι καρπὸς, στοιχεῖα τοῦ καρποῦ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἄς μὴν τὸ ξεχνᾶμε αὐτὸ καὶ ἄς ἀντιδράσουμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις καὶ προσωπικὰ ὁ καθένας μας νὰ μὴν ὑποτασσόμαστε σὲ αὐτὴν τὴν ἰδέα ποὺ εἶναι διάχυτη στὴν ἀνθρωπότητα, νὰ φτιάξεις τὴ ζωή σου καὶ νὰ πέσεις στὶς σαρκικὲς ἁμαρτίες, στὰ σαρκικὰ πάθη. Νὰ ὑποδουλωθεῖς στὶς ἡδονὲς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ σῶμα ἤ τέλος πάντων νὰ κάνεις ἕνα νόμιμο γάμο ἀλλὰ κι αὐτὸς ὁ γάμος νὰ εἶναι συνδεδεμένος ἐν πολλοῖς μὲ τὸν κοσμικὸ τρόπο ζωῆς, ποὺ σημαίνει φιληδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία, τὰ κορυφαῖα πάθη.

Ὄχι! Δὲν πρέπει νὰ λειτουργοῦμε ἔτσι, ἀδελφοί μου Χριστιανοὶ! Ὁ Χριστιανὸς, ναὶ μὲν ζεῖ στὴ Γῆ καὶ ἔχει καὶ αὐτὸς σῶμα ἀλλὰ πολιτεύεται στὸν οὐρανὸ. Ἄς ἀντιδράσουμε καὶ θεσμικὰ ἐναντίον ὅλων αὐτῶν τῶν ἀθέων προγραμμάτων καὶ τῶν ἀθέων ποὺ δίνουν αὐτὴν τὴν πορνογραφικὴ ὕλη στὰ παιδιά μας γιὰ νὰ τὴν μελετήσουνε καὶ γιὰ νὰ τὴν υἱοθετήσουν καὶ νὰ τὴν κάνουν πράξη.

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ἔλεγε «δὲν φαντάζεστε τὶ θὰ βγεῖ ἀπὸ τὰ σχολεῖα», καὶ τὸ βλέπουμε τώρα. Ποιὸς μποροῦσε νὰ τὸ φανταστεῖ αὐτὸ ὅτι τὰ σχολεῖα θὰ γίνουν διαφθορεῖα καὶ θὰ διδάσκουν στὰ παιδιὰ τὴν ἀνηθικότητα. Ἄς ἀντιδράσουμε, λοιπὸν, καὶ συλλογικὰ καὶ ὡς γονεῖς καὶ ὡς πολῖτες γιὰ νὰ μὴν περάσουν ὅλα αὐτὰ τὰ ἄθεα γράμματα ποὺ ἤδη βέβαια ἔχουν περάσει ἐν πολλοῖς, ἀλλὰ ἐπὶ τέλους ἄς βάλουμε ἕνα ἀνάχωμα καὶ ἄς γυρίσουμε πίσω. Ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «ὅλοι πίσω»! Ὅλοι πίσω στὴν παράδοσή μας, στὴν Ὀρθοδοξία μας ποὺ εἶναι ἡ προσκόλληση στὸν Χριστό μας, στὴν πηγὴ τῆς χαρᾶς καὶ τῆς μακαριότητος.

Τῷ δὲ Θεῷ ἡμῶν δόξα πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


ΠΗΓΗ

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology