Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής μετά τα Φώτα (14-1-2018)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   Προς Εφεσίους (δ΄ 7-13)
Αδελφοί, ενί εκάστω ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Διό λέγει· αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν αιχμαλωσίαν και έδωκε δόματα τοίς ανθρώποις. Το δε ανέβη τι εστιν ει μη ότι και κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γής...
 Ο καταβάς αυτός εστι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, ίνα πληρώση τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μέν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, πρός τον καταρτισμόν των αγίων εις έργον διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσωμεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού.


Απόδοση στη νεοελληνική:
Αδελφοί, εις τον καθένα από μας εδόθηκε η χάρις σύμφωνα πρός το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Διά τούτο λέγει, «Όταν ανέβηκε εις τα ύψη έλαβε αιχμαλώτους και έδωκε δώρα εις τους ανθρώπους». Το δε ανέβηκε, τι σημαίνει παρά ότι και κατέβηκε πρώτα εις τα κατώτερα μέρη της γής;
Έκείνος που κατέβηκε είναι αυτός που και ανέβηκε υπεράνω όλων των ουρανών, διά να γεμίση τα πάντα. Και τα δώρά του ήσαν: μερικοί να είναι απόστολοι, άλλοι ευαγγελιστές, άλλοι ποιμένες και διδάσκαλοι, πρός τον σκοπόν να καταρτίσουν τους αγίους, διά το έργον υπηρεσίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρις ότου φθάσωμεν όλοι εις την ενότητα της πίστεως και της πλήρους γνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις το μέτρον του τελείου αναστήματος του Χριστού.


ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ   Κατά Ματθαίον (δ΄ 12-17)
Τώ καιρώ εκείνω, ακούσας ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν, και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, ίνα πληρωθή το ρηθέν διά Ησαίου του προφήτου λέγοντος· γή Ζαβουλών και γή Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φώς μέγα και τοίς καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φώς ανέτειλεν αυτοίς.
Από τότε ήρξατο ο Ιησούς κηρύσσειν και λέγειν· μετανοείτε· ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Τον καιρό εκείνο, όταν ο Ιησούς άκουσε ότι ο Ιωάννης συνελήφθη, έφυγε εις την Γαλιλαίαν. Άφησε την Ναζαρέτ και ήλθε να κατοικήση εις την Καπερναούμ, η οποία ήτο κοντά εις την λίμνην εις τα σύνορα Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, διά να εκπληρωθή εκείνο, που ελέχθη διά του Ησαΐα του προφήτου, «Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλείμ, η οποία εκτείνεται κοντά εις την θάλασσαν, η γή πέραν από τον Ιορδάνην, η Γαλιλαία των εθνικών, ο λαός, που κάθεται εις το σκοτάδι, είδε μεγάλο φώς και εις εκείνους που κάθονται εις την χώραν και την σκιάν του θανάτου, ανέτειλε γι’ αυτούς φώς».
Από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύττη και να λέγη, «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών».

Πηγή: http://theomitoros.blogspot.com/2018/01/14-1-2018.html

Πηγή: https://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

Νεότερη Παλαιότερη

Recent in Technology